Sinh hoạt chuyên môn BM Toán kinh tế (27.7.2020)

Vào 8h sáng ngày 27 tháng 7 năm 2020 Bộ môn Toán kinh tế đã Họp tổng kết năm học và sinh hoạt chuyên môn.

Tham gia: T.Hưng, C.Minh, T.Thế, T.Hải, T.Huy, T.Hoàng. T.Dương, T.Nhật, C.Huyền. C.Tâm, C.Phương, C.Trang, C.Thảo, C.Ngọc…

Một số vấn đề được thảo luận chính:

 • Cập nhật đề cương các học phần
 • Thang điểm đánh giá các môn học Xác suất thống kê và Kinh tế lượng
 • Phương thức đánh giá

Các học phần cập nhật cho K61 toàn trường

 • HP Lý thuyết xác suất và Thống kê toán: cập nhật Giáo trình, tài liệu chính, cách đánh giá
 • HP Kinh tế lượng: cập nhật Giáo trình, tài liệu chính, cách đánh giá
 • HP Mô hình toán: từ 2 tín chỉ lên 3 tín chỉ: bổ sung phần lý thuyết trò chơi

Các học phần chuyên ngành

 • HP Lý thuyết mô hình toán kinh tế 1: giữ nguyên giảng dạy chính
 • HP Lý thuyết mô hình Toán kinh tế 2: tự chọn phần định hướng chuyên sâu
 • HP Tối ưu hóa 1 và 2: kết hợp làm 1
 • HP Phân tích thống kê nhiều chiều 1 và 2
 • HP Lý thuyết trò chơi: 2 tín chỉ bổ sung thành 3 tín chỉ
 • HP Các mô hình ứng dụng: thay đổi nội dung để cập nhật

Về kiểm tra cho môn XSTS và KTL

 • Thang điểm: 10% – 20% – 20% – 50%
 • Hai bài kiểm tra / bài tập lớn
 • Môn XSTK: 1 bài kiểm tra phần Xác suất, 1 bài kiểm tra phần Thống kê có ứng dụng nhiều kết quả từ Excel
 • Môn KTL: 1 bài kiểm tra về thực hành máy: dùng phần mềm Eviews4 để không vi phạm bản quyền. Bài 2 là bài tập nhóm/ bài tập lớn có yêu cầu sinh viên thuyết trình.

 

Buổi họp kết thúc lúc 10h00.