Tân sinh viên Khóa 61 cần biết

CÁC THÔNG TIN TÂN SINH VIÊN KHÓA 61 CẦN BIẾT

Lịch trình các công việc và thông tin đến ba lớp: 

 

Actuary 61 DSEB 61 Toán kinh tế 61
Nhập học 10/8 (8:00 – 10:00) 10/8 (10:00 – 11:30) 13/8 (8:00 – 10:00)
Kiểm tra đầu vào TA Miễn Miễn 14/8 (8:00) GĐ A2
Tập hợp cả lớp
Gặp cố vấn học tập
Bầu cán bộ lớp
18/8 (14:00 – 15:30)
GĐ A2 – 311
18/8 (15:30 – 17:00)
GĐ A2 – 311
18/8 (9:00 – 10:00)
GĐ A2 – 311
Kiểm tra tiếng Anh 21/8 (8h30) 21/8 (8h30) Không
Sinh hoạt
Công dân đầu khoa
22/8 (7:00)
Hội trường A2
22/8 (7:00)
Hội trường A2
22/8 (7:00)
Hội trường A2
Tập huấn phần mềm 23/8 (8:30)
GĐ A2 – 611
23/8 (8:30)
GĐ A2 – 612
24/8 (8:30)
GĐ A2 – 601
Hộp thư chung (gmail)
Địa chỉ thư chung
NEU mail
actuary61@st.neu.edu.vn dseb61@st.neu.edu.vn toankt61@st.neu.edu.vn
Cố vấn học tập Nguyễn Thu Trang
thutrang@neu.edu.vn
Lê Thị Anh
leanhtoankt@neu.edu.vn
Nguyễn Thị Thảo
thaonguyen@neu.edu.vn
Nguyễn T. Thùy Trang
thuytrang@neu.edu.vn
Hoàng Bích Phương
phuonghb@neu.edu.vn
Thầy Đào Bùi Kiên Trung
trungdbk@neu.edu.vn
Cán bộ lớp
(sơ bộ)
LT:
LP:
BCH Đoàn:
LT: Nguyễn Như Quỳnh
LP: Đào Thu Phương
BCH Đoàn:
LT: Ngô T. Phương Duyên
LP: Nguyễn Chiến Thắng
BT: Nguyễn Thùy Dương
PBT: Phạm Thu Phương
UV: Phạm T. Huyền Trang
THỜI KHÓA BIỂU HK1 (2019-2020)
Thứ Hai Lớp 1: Speaking + NATH
Lớp 2: THTH1+NA + Speaking
(3-4) A2-1007: GT+ĐS Lớp 1
Lớp 1: Writing
Lớp 2: NATH+THTH1
(1-2) C101: Đại số
(3-4) D-207: Luật đại cương
Thứ Ba Lớp 1: Listening + THTH1
Lớp 2: Listening+Writing
Lớp 1: THTH1
Lớp 2: Writing
(1-2) B-301: Vi mô LT
(5-6) A2-207: Vi mô – TL3
(7-8)A2-207: Vi mô – TL4
Thứ Tư  (2-4) A2-517: Giải tích 1
Lớp 1: Writing
Lớp 2: Reading
Lớp 1: NATH+Sp+Reading
Lớp 2: Reading+THTH2
(1-2) D-101: Giải tích 1
Thứ Năm (5-6) A2-1007: GT+ĐS Lớp 1
(5-6) A2-1009: GT+ĐS Lớp 2
Lớp 1: THTH2
Lớp 2: THTH2
(5-7) A2-1005: Đại số
Lớp 1: Listening
Lớp 2: Listening
(1-2) C-101: Đại số
(3-4) D-207: Luật đại cương
Thứ Sáu (5-7) A2-1005: Đại số
Lớp 1: Reading
(2-4) A2-403: Giải tích 1
Lớp 1: THTH2
Lớp 2: Speaking
(1-2) B-301: Vi mô LT
(5-6) A2-207: Vi mô – TL3
(7-8)A2-207: Vi mô – TL4
Thứ Bảy (1-2) D-101: Giải tích
(3-4): GD thể chất