Tổ chức khoa nhiệm kỳ 1998 – 2003

TRƯỞNG KHOA
PGS.TS. Nguyễn Quang Dong

PHÓ TRƯỞNG KHOA
TS. Nguyễn Thế Hệ (1998 – 2000)
TS. Hàn Viết Thuận (2000 – 2002)
TS. Nguyễn Khắc Minh (2002 – 2003)
 
***
 
Bộ môn
TOÁN KINH TẾ
Bộ môn
TOÁN CƠ BẢN
Trung tâm
Xử lý dữ liệu KTXH
và Dự báo
TRƯỞNG BỘ MÔN
GS. Vũ Thiếu
TRƯỞNG BỘ MÔN
GVC. Lê Đình Thúy
GIÁM ĐỐC
TS. Cao Xuân Hòa
PHÓ TRƯỞNG BM
TS. Hoàng Đình Tuấn
PHÓ TRƯỞNG BM
GVC.
Nguyễn Văn Tý
 
 
***
 
Chi bộ Đảng khoa Công đoàn khoa Đoàn thanh niên
BÍ THƯ
GVC. Nguyễn Văn Tý
CHỦ TỊCH
TS. Cao Xuân Hòa
BÍ THƯ
ThS. Trần Chung Thủy
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.