Tổ chức khoa nhiệm kỳ 2014 – 2018

  

TRƯỞNG KHOA
PGS.TS. Nguyễn Thị Minh
PHÓ TRƯỞNG KHOA
TS. Nguyễn Mạnh Thế

 

——-oOo——-

 

 
(*Trung tâm Xử lý dữ liệu kinh tế-xã hội và Dự báo)
 
Chi bộ Đảng khoa Công đoàn khoa Liên chi đoàn khoa
BÍ THƯ
      ThS. Phạm Anh Tuấn      
CHỦ TỊCH
     ThS. Lê Đức Hoàng    
BÍ THƯ
ThS. Đào Bùi Kiên Trung (2017) 
ThS. Nguyễn T. Thùy Trang 

 

————

 

Đại học K54 – 60 Cao học K22-28 Nghiên cứu sinh
Toán kinh tế
Toán tài chính

Toán kinh tế

Toán kinh tế
K32 – 38
*

 


 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.