Trần Thái Ninh – Bộ môn Toán kinh tế

Họ tên                  TRẦN THÁI NINH
Năm sinh            1954
Học vị                   Tiến sỹ
Chức danh          Giảng viên chính
Liên lạc                ninhktqd@yahoo.com.vn
  alt

 

 

 

 

Quá trình đào tạo:

 • 1977: Cử nhân Toán ứng dụng, Liên Xô
 • 1993: Tiến sỹ Thống kê, ĐH Kinh tế quốc dân

Quá trình công tác:

 • 1978 – nay: Bộ môn Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, ĐH Kinh tế quốc dân

Sách đã xuất bản:

 • Lý thuyết xác suất và thống kê toán – Hướng dẫn ôn tập lý thuyết và giải bài tập, NXB Tài chính, 2009
 • Hướng dẫn giải bài tập xác suất và thống kê toán, NXB Thống kê, 2002
 • Bài tập Xác suất và thống kê toán, NXB KHKT, 1999
 • Lý thuyết xác suất và thống kê toán, NXB KHKT, 1996

Nghiên cứu – bài báo:

 • Nguồn vốn trong nước đối với công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, Báo cáo khoa học tại hội nghị Toán học ứng dụng toàn quốc lần thứ nhất, 1999.
 • Một số suy nghĩ về dân số – lao động và sự phát triển kinh tế, Tạp chí thông tin dân số 2/1993.
 • Về mô hình nghiên cứu phân tích thống kê kinh tế – xã hội, Thống kê và đổi mới, NXB Thống kê, 1991.
 • Quá trình hoạt động của các ngành kinh tế quốc dân theo biến động lao động thời kì 1980 – 1989, Ứng dụng tin học và điều khiển học trong quản lý, ĐH KTQD, 1991.
 • Điều tra năng suất lúa theo mô hình mẫu hai cấp kết hợp với phương pháp bản đồ, Tạp chí thống kê, 5/1986.
 • Mô hình mẫu ba cấp và ứng dụng trong điều tra năng suất lúa quy mô huyện, Tạp chí thông tin khoa học thống kê,  4/1986.
 • Áp dụng các phương pháp toán và máy tính trong nghiên cứu và giảng dạy kinh tế, Báo cáo khoa học tại Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất "Tin học – Điều khiển học – Kỹ thuật tin học trong công tác quản lý", Chương trình cấp nhà nước 4805, 1985.

Đề tài tham gia:

 • Xây dựng bộ cỡ số quân trang cho sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, cấp Bộ, cộng tác viên, 2003.
 • Điều tra năng suất lúa quy mô huyện, cấp Bộ, thành viên, 1986.
 • Tin học – Điều khiển học – Kỹ thuật tin học trong công tác quản lý, cấp Nhà nước, thành viên, 1985.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.