Khung chương trình Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh

Khung chương trình Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh

Học bằng Tiếng Anh

Tổng số tín chỉ: 130

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

STT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SỐ
TÍN
CHỈ
BỐ TRÍ CÁC HỌC KỲ
1 2 3 4 5 6 7
Tổng số tín chỉ 130
1. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 46
1.1 CÁC HỌC PHẦN CHUNG 19
1 1 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 1
Principles of Maxism-Leninism 1
2 2
2 2 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 2
Principles of Maxism-Leninism 2
3 3
3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Ideology
2 2
4 4 Đường lối cách mạng của ĐCSVN
Political Revolution Roadmap of the CPV
3
5 5 Ngoại ngữ
Foreign Language
9 6 3
1.2 CÁC HỌC PHẦN CỦA TRƯỜNG 18
6 1 Kinh tế vi mô 1
Microeconomics 1
3 3
7 2 Kinh tế vĩ mô 1
Macroeconomics 1
3 3
8 3 Các nguyên lý trong Marketing
Principles in Marketing
3 3
9 4 Quản trị kinh doanh 1
Business Management 1
3 3
10 5 Pháp luật đại cương
Fundamentals of Laws
3 3
11 6 Lập trình căn bản
Basic Programming
3 3
Basic Programming
1.3 CÁC HỌC PHẦN CỦA NGÀNH 9
12 1 Đại số
Algebra
3 3
13 2 Giải tích
Calculus
3 3
14 3 Lý thuyết xác suất
Probability Theory
3 3
Giáo dục thể chất
Physical Education
4 1 1 1 1
Giáo dục quốc phòng
Military Education
8 4 4
2. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 81
2. 1 KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 12
2.1.1 Các học phần của Trường
15 1 Lý thuyết tài chính tiền tệ 1
Monetary and Financial Theories 1
3 3
16 2 Nguyên lý kế toán
Principles of Accounting
3
2.1.2 Các học phần của Ngành
17 1 Kinh tế lượng
Econometrics
3 3
18 2 Các kỹ thuật giải tích nâng cao
Techniques in Advanced Calculus
3
2.2 KIẾN THỨC NGÀNH 24
2.2.1 Các học phần bắt buộc 15
19 1 Thống kê toán
Mathematical Statistics
3 3
20 2 Thống kê Bayesian
Bayesian Statistics
3 3
21 3 Tối ưu hóa
Optimization
3 3
22 4 Phân tích thống kê nhiều chiều
Multivariate Statistical Analysis
3 3
23 5 Phân tích chuỗi thời gian
Time Series Analysis
3 3
2.2.2 Các học phần tự chọn
(chọn một môn trong mỗi tổ hợp)
9
24 1A Cung ứng kinh doanh
Logistic business
3 3
1B Phân tích rủi ro
Risk analytics.
1C Quản trị quan hệ khách hàng
Customer Relation Management.
25 2A Phát hiện sai phạm
Fraud Detection
3 3
2B Phân tích hành vi khách hàng
Customer Behavior Analysis.
2C Tâm lý học
Psychology
26 3A Quản trị kinh doanh du lịch và lữ hành
Travel and Tourism Management
3 3
3B Thương mại điện tử căn bản
Introduction to Electronic Commerce
3C Ngân hàng thương mại
Commercial Banking
2.3 KIẾN THỨC CHUYÊN SÂU 38
27 1 Ngôn ngữ lập trình cho khoa học dữ liệu
Programming for Data science
3 3
28 2 Khai phá dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh
Data Mining in Economics and Business
3 3
29 3 Xây dựng cơ sở dữ liệu
Databases Construction
3 3
30 4 Ứng dụng mô phỏng trong khoa học dữ liệu
Applied Simulation in Data Sciences
3 3
31 5 Phân tích dự báo
Predictive Analytics
3 3
32 6 Phân tích dữ liệu trong kinh doanh
Business Data Analytics
3 3
33 7 Khoa học dữ liệu căn bản
Introduction to Data Sciences
3 3
34 8 Phương pháp khảo sát điều tra
Survey Methodology
3 3
35 9 Tiền xử lý dữ liệu
Data Preparation for Analytics
3 3
36 10 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
Data Structure and Algorithms
3  3
37 11 Học máy 1
Machine Learning 1
3 3
38 12 Học máy 2
Machine Learning 2
3 3
39 Đề án môn học
Essay on Data Science
2 2
40 Chuyên đề thực tập
Internship Program
10
Tổng số tín chỉ bố trí cho các học kỳ 12 9 21 21 20 17 17

 

 

Kiến thức giáo dục đại cương - khoa khác giảng

Các học phần Chính trị - Triết học

Gồm các học phần:

  • Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1
  • Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2
  • Tư tưởng Hồ Chí Minh
  • Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Các học phần Thể dục - Quốc phòng

Gồm các học phần

  • Giáo dục thể chất 1, 2, 3, 4
  • Giáo dục Quốc phòng

 

Kiến thức giáo dục đại cương - Khoa Toán kinh tế giảng

 

Kiến thức Ngành - khoa khác giảng

 

Kiến thức Ngành - Khoa Toán kinh tế giảng

Thống kê toán - Mathematical Statistics

Mã học phần:

Nội dung

1 Các khái niệm cơ bản
2 Mô tả số liệu bằng bảng và đồ thị
3 Thống kê mô tả
4 Mẫu ngẫu nhiên – Quy luật phân phối mẫu
5 Ước lượng điểm cho tham số
6 Khoảng tin cậy cho tham số
7 Kiểm định giả thuyết một tham số
8 Kiểm định giả thuyết với hai mẫu
9 Kiểm định phi tham số

Tài liệu:

 

 

 

Kiến thức chuyên ngành - bắt buộc

 

Kiến thức chuyên ngành - tự chọn

 

Đề án - Chuyên đề thực tập

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *