Khung chương trình Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh

Khung chương trình Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (theo quyết định 1886/QĐ-ĐHKTQD)

Học bằng Tiếng Anh

Tổng số tín chỉ: 122

(có thêm 24 tín chỉ tiếng Anh bổ trợ)

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

STT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SỐ
TÍN
CHỈ
BỐ TRÍ CÁC HỌC KỲ
1 2 3 4 5 6 7
Tổng số tín chỉ 122
1. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 44
1.1 CÁC HỌC PHẦN CHUNG 20
1 1 Triết học Mác-Lênin
Philosophy Maxism-Leninism
3 3
2 2 Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Political economics of Maxism-Leninism
2 2
3 3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
Socialism Science
2 2
4 4 Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Ideology
2 2
5 5 Lịch sử ĐCSVN
History of the Communist Party of Vietnam
2 2
6 6 Ngoại ngữ
Foreign Language
9 6 3
Giáo dục thể chất
Physical Education
Giáo dục quốc phòng
Military Education
1.2 CÁC HỌC PHẦN CỦA TRƯỜNG 12
7 1 Đại số
Algebra
3 3
8 2 Pháp luật đại cương
Fundamentals of Laws
3 3
9 3 Kinh tế vi mô 1
Microeconomics 1
3 3
10 4 Kinh tế vĩ mô 1
Macroeconomics 1
3 3
1.3 CÁC HỌC PHẦN CỦA NGÀNH 12
11 1 Lý thuyết xác suất
Probability Theory
3 3
12 2 Kinh tế lượng
Econometrics
3 3
13 3 Lý thuyết tài chính tiền tệ 1
Monetary and Financial Theories 1
3 3
14 4 Nguyên lý kế toán
Principles of Accounting
3 3
2. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP    78
2. 1 KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 12
15 1 Giải tích 1
Calculus 1
3 3
16 2 Lập trình căn bản
Basic Programming
3 3
17 3 Thống kê toán
Mathematical Statistics
3 3
18 4 Các kỹ thuật giải tích nâng cao
Techniques in Advanced Calculus
3 3
2.2 KIẾN THỨC NGÀNH 41
2.2.1 Các học phần bắt buộc 26
19 1 Tối ưu hóa
Optimization
3 3
20 2 Học máy 1
Machine Learning 1
3 3
21 3 Phân tích chuỗi thời gian
Time Series Analysis
3 3
22 4 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Database Management Systems
3 3
23 5 Lập trình cho khoa học dữ liệu
Programming for Data science
3 3
24 6 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
Data Structure and Algorithms
3 3
25 7 Học máy 2
Machine Learning 2
3 3
26 8 Chuẩn bị dữ liệu và Visualization
Data Preparation and Visualization
3 3
27 9 Đề án
Essay on Data Science
2 2
2.2.2 Các học phần tự chọn
(SV tự chọn 5 học phần trong tổ hợp sau)
15 3 3 3 3 3
28-32 1 Quản trị kinh doanh 1
Business Management 1
3
2 Marketing căn bản
Principles in Marketing
3
3 Thương mại điện tử căn bản
Introduction to Electronic Commerce
3
4 Phân tích hành vi khách hàng
Customer Behavior Analytics
3
5 Phân tích kinh doanh
Business Analytics
3
6 Ngân hàng thương mại
Commercial Banking
3
7 Tài chính quốc tế
International Finance
3
8 Kinh tế bảo hiểm
Insurance Economics
3
2.3 KIẾN THỨC CHUYÊN SÂU(SV chọn 5 học phần trong tổ hợp sau) 15 6 9
33-37 1 Phân tích chuỗi cung ứng
Supply chain analytics
3
2 Phân tích rủi ro
Risk analytics
3
3 Phân tích sai phạm
Fraud detection
3
4 Marketing theo định hướng dữ liệu
Data-driven Marketing
3
5 Phân tích mạng truyền thông xã hội
Social Media Network Analysis
3
6 Phân tích nguồn nhân lực
Human resource analytics
3
7 Phân tích quá trình kinh doanh
Business processes analytics
3
8 Blockchain và các công nghệ sổ cái phân tán
Blockchain and Distributed Ledger Technologies
3
38 Chuyên đề thực tập
Internship Program
10
Tổng số tín chỉ bố trí cho các học kỳ 12 12 18 18 19 19 14

 

 

Kiến thức giáo dục đại cương - khoa khác giảng

Các học phần Chính trị - Triết học

Gồm các học phần:

  • Triết học Mác – Lênin
  • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
  • Chủ nghĩa xã hội khoa học
  • Tư tưởng Hồ Chí Minh
  • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Các học phần Thể dục - Quốc phòng

Gồm các học phần

  • Giáo dục thể chất 1, 2, 3, 4
  • Giáo dục Quốc phòng

 

Kiến thức giáo dục đại cương - Khoa Toán kinh tế giảng

 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

 

Kiến thức cơ sở ngành

Accordion Panel

Mã học phần:

Nội dung

1 Các khái niệm cơ bản
2 Mô tả số liệu bằng bảng và đồ thị
3 Thống kê mô tả
4 Mẫu ngẫu nhiên – Quy luật phân phối mẫu
5 Ước lượng điểm cho tham số
6 Khoảng tin cậy cho tham số
7 Kiểm định giả thuyết một tham số
8 Kiểm định giả thuyết với hai mẫu
9 Kiểm định phi tham số

Tài liệu:

 

 

 

Kiến thức ngành - bắt buộc

[/accordion title="Kiến thức ngành - tự chọn"] [/accordion-item]
(3) Ngân hàng thương mại - Commercial Banking

[/accordion title="Kiến thức chuyên sâu "]

(SV chọn 5 học phần)

[/accordion]

 

Đề án - Chuyên đề thực tập