Thành lập Ban điều hành các Chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh