Actuary – Thành lập Ban chỉ đạo và Ban quản lý chương trình

 

 

Ngày 17 tháng 9 năm 2018, Hiệu trưởng trường ĐH KTQD đã ban hành Quyết định số 813 / QĐ-ĐHKTQD-TCCB:

 

Về việc thành lập Ban chỉ đạo và Ban quản lý chương trình đào tạo cử nhân Định phí bảo hiểm và Quản trị rủi ro (Actuary) bằng tiếng Anh, trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 

BAN CHỈ ĐẠO

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 GS.TS. Trần Thọ Đạt Hiệu trưởng Trưởng ban
2 PGS.TS. Trần Thị Vân Hoa Phó hiệu trưởng Phó trưởng ban
3 PGS.TS. Phạm Thị Bích Chi Trưởng phòng TC-KT Ủy viên
4 PGS.TS. Bùi Đức Thọ Trưởng phòng TCCB Ủy viên
5 PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Trưởng khoa Toán kinh tế Ủy viên thư ký

 

BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Trưởng khoa Toán kinh tế Trưởng ban
2 TS. Nguyễn Mạnh Thế Phó trưởng khoa Toán kinh tế Phó trưởng ban
3 GS.TS. Nguyễn Quang Dong Chủ tịch HCCB Ủy viên
4 TS. Hoàng Đức Mạnh Trưởng BM Toán tài chính Ủy viên
5 ThS. Bùi Dương Hải Phó trưởng BM Toán kinh tế Ủy viên
6 ThS. Phạm Thị Hồng Thắm Khoa Toán kinh tế Ủy viên
7 ThS. Nguyễn Thị Liên Khoa Toán kinh tế  Ủy viên
8 ThS. Nguyễn Thị Thu Trang Khoa Toán kinh tế  Ủy viên
9 TS. Nguyễn Quang Huy Khoa Toán kinh tế  Ủy viên
10 ThS. Nguyễn Phương Lan Khoa Toán kinh tế  Thư ký, h.chính
11 CN. Phan Thị Minh Khoa Toán kinh tế  Thư ký, kế toán

Văn bản gốc