Actuary – Tổ chức nhân sự

ACTUARY : Định phí bảo hiểm và Quản trị rủi ro – giảng dạy bằng tiếng Anh

 

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Cho chương trình Actuary – NEU

Ngày 17 tháng 9 năm 2018, Hiệu trưởng trường ĐH KTQD đã ban hành Quyết định số 813 / QĐ-ĐHKTQD-TCCB:

 

Về việc thành lập Ban chỉ đạo và Ban quản lý chương trình đào tạo cử nhân Định phí bảo hiểm và Quản trị rủi ro (Actuary) bằng tiếng Anh, trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Thông tin chi tiết về Ban chỉ đạo và Ban quản lý : TẠI ĐÂY.

 

Dưới đây là tổ chức nhân sự Quản lý trực tiếp Chương trình.

 

Vị trí

Lĩnh vực phụ trách

Trưởng Ban quản lý
Chương trình
(Program Manager)

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh

– Quản lý toàn diện các hoạt động

– Định hướng chiến lược phát triển

– Trực tiếp phụ trách giáo viên chủ nhiệm

Phó trưởng Ban quản lý
Chương trình
(Vice Manager)

TS. Nguyễn Mạnh Thế

– Giám sát các hoạt động của chương trình

– Cựu sinh viên

– Truyền thông

Phụ trách đào tạo 
(Program Officer)

TS. Hoàng Đức Mạnh

– Quản lý khung chương trình.

– Quản lý về giảng dạy, mời giảng, lịch giảng với phòng Đào tạo

– Tổ chức thi và điểm

Phụ trách chuyên môn
(Academic Officer)

TS. Nguyễn Quang Huy

– Quản lý về chuyên môn

– Hàng năm đề xuất điều chỉnh nội dung các học phần, đề xuất nội dung mới

– Đề xuất các hoạt động chuyên môn, workshop cho sinh viên.

– Nghiên cứu khoa học sinh viên

Phụ trách đối ngoại
(PR Officer)

ThS. Phạm Thị Hồng Thắm

– Các hoạt động đối ngoại, quan hệ với các doanh nghiệp, hiệp hội

– Đầu mối liên lạc với cá nhân/ tổ chức nước ngoài

– Phụ trách tổ chức xemina, workshop cho sinh viên

– Phụ trách việc mời cán bộ doanh nghiệp tham gia chuyên môn, hợp tác với Khoa

– Thiết kế và theo dõi về thực tập/ kiến tập

– Cung cấp thông tin kịp thời cho web Khoa

– Đề xuất kế hoạch quảng bá hàng năm

Phụ trách tài chính
(Finance Officer)

ThS. Nguyễn Thị Liên

– Xây dựng dự toán tài chính hàng năm

– Theo dõi về tài chính của chương trình, các định mức thu chi

– Tư vấn các vấn đề về tài chính cho các năm tới

– Trực tiếp làm việc với Phòng TCKT về các vấn đề thủ tục liên quan.

Chủ nhiệm lớp
(Class Officer)

1. ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

2. ThS. Nguyễn Thị Liên

 

– Theo dõi sát tình hình giảng viên/ sinh viên, mỗi tuần gặp lớp ít nhất một lần để nắm bắt diễn biến của lớp

– Đề xuất danh sách khen thưởng hàng năm

– Giúp tư vấn cho sinh viên

– Thiết kế hoạt động ngoại khóa cho sinh viên

– Tổ chức bầu cán sự lớp đầu năm

– Báo cáo trực tiếp với Giám đốc hàng tuần

– Lưu kết quả khảo sát nhận xét giảng viên online của lớp

Thư kí hành chính
(Administration Assistant)

ThS. Nguyễn Phương Lan

– Gửi email/liên lạc giáo viên khi được giao

– Gọi nhắc giảng viên về đề thi, gọi cán bộ trông thi theo danh sách được giao

– Nhận, in đề thi, bài thi, trả biểu 4 cho Khảo thí nếu được giao

– Lưu trữ toàn bộ tài liệu hồ sơ hành chính

– Lưu giữ bảng điểm, kết quả học tập của sinh viên

– Lo các giấy tờ liên quan đến văn bằng tốt nghiệp của sinh viên

– Hàng năm lưu thông tin của sinh viên dưới dạng bản mềm

Thư kí kế toán
(Accounting Assistant)

CN. Phan Thị Minh

– Thanh toán tiền cho giảng viên các khoản ngoài tài khoản trường theo bảng dự toán thu chi

– Lưu các hóa đơn/ trực tiếp thanh toán với phòng kế toán theo dự toán của phụ trách tài chính

– Nhận/lưu các hóa đơn đỏ/ giấy tờ t.toán về phô tô copy tài liệu

– Các vấn đề khác nếu được giao

 

Phụ trách website
(Online Officer)

ThS. Bùi Dương Hải

– Cập nhật thông tin được cung cấp bởi các cán bộ khác

– Xây dựng trang tiếng Anh cho chương trình

Cố vấn chương trình
(Program Advisor)

GS.TS. Nguyễn Quang Dong

– Kiểm định chương trình, truyền thông

– Tư vấn các nội dung hoạt động của chương trình