[BM TKT] Thông báo về thi trắc nghiệm online có giám sát

  • Đợt thi bù Kinh tế lượng học kỳ 2 năm học 2020 – 2021, hình thức thi trắc nghiệm 25 câu (trong đó 15 câu chọn abcd, 10 câu điền số), thời gian làm bài 45p. Được dùng tài liệu giấy. Câu điền số các em chỉ ghi số và làm tròn đến 3 chữ số thập phân. Giá trị tới hạn thì trong đề đã cho các em nhé.
  • Thi kết thúc học phần Lý thuyết xác suất và thống kê toán học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 (chính quy K62 và CLC k62), hình thức thi trắc nghiệm 40 câu (trong đó 32 câu chọn abcd, 8 câu điền số (không ghi đơn vị)), thời gian làm bài 60p. Được dùng tài liệu giấy, giá trị tới hạn sinh viên tra trong bảng số và công thức.