Bộ môn Toán tài chính

Bộ môn Toán tài chính

Department of Mathematical Finance

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Hoàng Đức Mạnh

Năm sinh: 1980

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

ThS. Trần Chung Thủy

Năm sinh: 1974

 

Bộ môn Toán tài chính được thành lập năm 2002.

Hiện nay Bộ môn đảm nhiệm chuyên ngành Toán tài chính, và giảng dạy các môn học cho chuyên ngành Toán tài chính và Toán kinh tế:

  • Cơ sở toán trong tài chính
  • Các mô hình định giá tài sản tài chính 1 & 2
  • Mô hình tài chính công ty
  • Mô hình tài chính quốc tế
  • Phân tích kỹ thuật trong tài chính
  • Mô phỏng ngẫu nhiên và ứng dụng trong tài chính
  • Quản trị rủi ro định lượng 1 & 2