Các cập nhật của Eviews

 

  Excel EViews SPSS STATA SAS R Pyton Matlab SQL
Phổ biến                  
Thân thiên                  
Thống kê mô tả                  
Phân tích thống kê     Mạnh Nhất          
Đồ thị         Mạnh Nhất      
Lập trình                  
Kinh tế lượng cơ bản   Mạnh              
Chuỗi thời gian   Mạnh     Mạnh Nhất      
Số liệu mảng     Tốt Tốt   Mạnh      
Big data         Mạnh Mạnh Mạnh    
Được kiểm chứng   Tốt Tốt   Nhất Không      
Chi phí licence           Không      

 

 

Version      
       
       
       
EV.10 Cập nhật các bộ dữ liệu trên thế giới File > Open > Data base
Database/ File Type > …. (chọn data)
> Browse > (chọn series)
> Right click > Export to workfile
 

 

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.