Các giảng viên nghỉ hưu tại khoa

Các giảng viên nghỉ hưu sau thời gian công tác tại khoa

Năm
nghỉ
Thông tin Ảnh
2016 Trần Thái Ninh, TS
Sinh năm: 1956
Công tác tại Khoa từ 1978
Nghỉ hưu: 2016
Giảng viên BM Toán kinh tế
 
2014 Nguyễn Cao Văn, PGS.TS
Sinh năm 1954
Công tác tại Khoa từ 1973
Nghỉ hưu 2014
Giảng viên BM Toán kinh tế
 
2011 Hoàng Đình Tuấn, PGS.TS
Sinh năm 1948
Công tác tại Khoa từ 1974
Nghỉ hưu 2011
Trưởng BM Toán kinh tế (2003 – 2008)
 TuanHD_2010
2011 Lê Đình Thúy, GVC
Sinh năm 1951
Công tác tại Khoa từ 1975
Nghỉ hưu 2011
Trưởng BM Toán cơ bản (1996 – 2003)
2009 Nguyễn Văn Tý, GVC
Sinh năm 1949
Công tác tại Khoa từ 1973-1982
Và từ 1989 – 
Nghỉ hưu 2009
Phó trưởng BM Toán cơ bản (1996 -2008)
TyNV_2013
2009 Ngô Văn Mỹ, GVC
Sinh năm 1949
Công tác tại Khoa từ 1976
Nghỉ hưu 2009
Giảng viên Bộ môn Toán kinh tế
MyNV2
2008 Phạm Xuân Sinh, GVC
Sinh năm 1948
Công tác tại khoa từ năm 1973
Nghỉ hưu năm 2008
Giảng viên Bộ môn Toán cơ bản
SinhPX_2000
2007 Nguyễn Hữu Kháng, GVC
Sinh năm 1947
Công tác tại Khoa từ 1969
Nghỉ hưu năm 2007
Giảng viên Bộ môn Toán cơ bản
KhangNH_2008
2006 Lưu Ngọc Cơ, GVC
Sinh năm 1951
Công tác tại Khoa từ 1988
Nghỉ hưu năm 2006
Giảng viên bộ môn Toán kinh tế 
2006 Doãn Quý Cối, GVC
Sinh năm 1944
Công tác tại Khoa từ 1973
Nghỉ hưu 2006
Trưởng BM Dự bị ĐH (1985-1991)
Giảng viên bộ môn Toán kinh tế
CoiDQ1
2003 Phan Đức Châu, GVC. TS
Sinh năm 1943
Công tác tại Khoa từ 1971
Nghỉ hưu 2003
Giảng viên bộ môn Toán cơ bản
ChauPD_2008
2003 Lê Văn Phong, GVCC
Sinh năm 1943
Công tác tại Khoa từ 1963
Nghỉ hưu 2003
Giảng viên bộ môn Toán kinh tế
PhongLV2
2003 Vũ Văn Thiếu, GS.TSKH, NGƯT
Sinh năm 1940
Công tác tại Khoa từ 1970
Nghỉ hưu năm 2003
Trưởng BM Toán kinh tế (1988-2003)
2002 Trần Văn Túc, GS.TS.NGƯT
Sinh năm 1937
Công tác tại Khoa từ 1962
Nghỉ hưu năm 2002
Trưởng khoa (1989-1999)
TucTV_2013
2002 Tô Hỷ, GVC
Sinh năm 1942
Công tác tại Khoa từ 1970
Nghỉ hưu 2002
Giảng viên bộ môn Toán cơ bản
HyT_2010
2002 Hồ Sỹ Viễn, GVC
(1940 – 2017)
Công tác tại Khoa từ 1973
Nghỉ hưu 2002
Phó trưởng BM Dự bị đại học (1989 – 1992)
VienHS_2008
2001 Trần Ngọc Quảng, GVC

Sinh năm 1941
Công tác tại Khoa từ 1970

Nghỉ hưu 2001

Giảng viên bộ môn Toán cơ bản
QuangTQ_2010
2001 Ngô Đặng Tính, GVC

Sinh năm 1941
Công tác tại Khoa từ 1963

Nghỉ hưu 2001

Giảng viên bộ môn Toán kinh tế
TinhND
2001 Nguyễn Văn Sinh, PGS.TS

(1938 – 2017)
Công tác tại Khoa từ 1963-1965
Và từ 1989 – 
Nghỉ hưu 2001

Giảng viên bộ môn Toán kinh tế
SinhNV_2008
2000 Phạm Ngọc Luân, GVC
(1940 – 2009)
Công tác tại Khoa từ 1963
Nghỉ hưu 2000
Giảng viên bộ môn Toán cơ bản
 
2000 Đinh Văn Điệt, GVC
(1940 – 2017)
Công tác tại Khoa từ 1963
Nghỉ hưu 2000
Giảng viên bộ môn Toán cơ bản
  DietDV
2000 Nguyễn Nhật Lệ, GVC

(1940 – 2014)
Công tác tại Khoa từ 1962

Nghỉ hưu 2000

Phó trưởng BM Toán cơ bản (1976 – 1979)
1999 Lê Văn Bộ, GVC.TS

(1939 – 2013)
Công tác tại Khoa từ 1966

Nghỉ hưu 1999

Trưởng BM Toán cơ bản (1984 – 1995)
BoLe1
1998 Nguyễn Huy Lân, GVC
(1938 – 2018)
Công tác tại Khoa từ 1962
Nghỉ hưu 1998
Giảng viên bộ môn Toán cơ bản
LanNH_2010
1998 Chu Tân, GVC
(1938 – 200?)
Công tác tại Khoa từ 1962
Nghỉ hưu 1998
Giảng viên BM Toán cơ bản
1997 Nguyễn Đức Vỵ, TS

(1937 – 2016)
Công tác tại Khoa từ 1963

Nghỉ hưu 1997
Nguyên Phó trưởng khoa
1997 Nguyễn Dưỡng, GVC
(1937 – 2003)
Công tác tại Khoa từ 1962
Nghỉ hưu 1997
Nguyên Phó trưởng BM Toán kinh tế
1993 Hoàng Minh Lợi,

(1932 – ?)
Công tác tại Khoa từ 1972

Nghỉ hưu 1993

Trưởng BM Dự bị Đại học (1985 – 1988)
 
1993 Trương Diêu, GVC
(1933 – 2008)
Công tác tại Khoa từ 1962
Nghỉ hưu năm 1993
Giảng viên BM Toán kinh tế
GieuT_2006
1992 Nguyễn Văn Chỉ,

(1932 – 2016)

Công tác tại khoa từ 1970

Nghỉ hưu 1992

Giảng viên BM Toán cơ bản
ChiVN_2008
1992 Nguyễn Thị Toạ,

Sinh năm 1940

Công tác tại khoa từ 1989

Nghỉ hưu 1992

Trợ lý khoa
ToaNT_2013
1992 Nguyễn Nguyệt Nga, GVC

Sinh năm 1937
Công tác tại Khoa từ 1962

Nghỉ hưu 1992
1991 Văn Đức Cự

(1931 – 2012)
Công tác tại khoa từ 1973

Nghỉ hưu 1991

Trưởng BM Dự bị đại học (1979 – 1985)
ChiNV_2013
1991 Đinh Tiến Khu, GVC
(1931 – 2016)
Công tác tại Khoa từ 1962
Nghỉ hưu 1991
Phó Trưởng BM Toán kinh tế (1975 – 1986)
KhuDT_2010
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.