Các học phần Bộ môn Toán cơ bản giảng dạy

Bộ môn Toán cơ bản đảm nhiệm giảng dạy các môn học sau

 

TT Mã số
học phần
Tên học phần Số
tín chỉ
Đối tượng học Loại
1 TOCB1111 Toán cao cấp 1
Mathematics for Economics 1
2 Toàn trường Bắt buộc
2 TOCB1112 Toán cao cấp 2
Mathematics for Economics 2
2 Toàn trường Bắt buộc
3 TOCB1101 Đại số A
(Đại số tuyến tính)
Algebra A
3 Chuyên ngành khoa Toán kinh tế Bắt buộc
4 TOCB1102 Giải tích A1
Calculus A1
3 Chuyên ngành khoa Toán kinh tế Bắt buộc
5 TOCB1103 Giải tích A2
Caculus A2
3 Chuyên ngành khoa Toán kinh tế Bắt buộc
6 TOCB1104 Giải tích A3
Calculus A3
3 Chuyên ngành khoa Toán kinh tế Bắt buộc
7 TOCB1113 Đại số B
Algebra B
3 Chuyên ngành Công nghệ thông tin Bắt buộc
8 TOCB1114 Giải tích B1
Analysis B1
3 Chuyên ngành Công nghệ thông tin Bắt buộc
 9 TOCB1115 Giải tích B2
Analysis B2
 2  Chuyên ngành Công nghệ thông tin Bắt buộc
10 TOCB1116 Giải tích B3
Analysis B3
4 Chuyên ngành Công nghệ thông tin Bắt buộc

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.