Các học phần Bộ môn Toán kinh tế giảng dạy

Bộ môn Toán kinh tế đảm nhiệm giảng dạy các môn học sau:

 

TT Mã số
môn học
Tên môn học Số
tín chỉ
Đối tượng học Loại
1 TOKT1131 Mô hình toán kinh tế
Mathematical economics models
3 Toàn trường Tự chọn
2 TOKT1132 Lý thuyết xác suất và Thống kê toán 1
Probability theory and Mathematical Statistics 1
3 Toàn trường Bắt buộc
3 TOKT1133 Lý thuyết xác suất và Thống kê toán 2
Probability theory and Mathematical Statistics 2
2 Toàn trường   Tự chọn
4 TOKT1134 Kinh tế lượng
Basic Econometrics
3 Toàn trường Bắt buộc
5 TOKT1101 Lý thuyết xác suất
Probability Theory
3 Toán kinh tế
Toán tài chính
Bắt buộc
6 TOKT1102 Thống kê toán
Mathematical Statistics
3 Toán kinh tế
Toán tài chính
Bắt buộc
7 TOKT1103 Kinh tế lượng 1
Econometrics 1
3 Toán kinh tế
Toán tài chính
Bắt buộc
8 TOKT1104 Kinh tế lượng 2
Econometrics 2
3 Toán kinh tế
Toán tài chính
Bắt buộc
9 TOKT1105 Lý thuyết mô hình toán kinh tế 1
Mathematical economic modelling 1
3 Toán kinh tế
Toán tài chính
Bắt buộc
10 TOKT1106 Lý thuyết mô hình toán kinh tế 2
Mathematical economic modelling 1
3 Toán kinh tế Bắt buộc
11 TOKT1107 Tối ưu hóa 1
Optimization 1
3 Toán kinh tế
Toán tài chính
Bắt buộc
12 TOKT1108 Tối ưu hóa 2
Optimization 2
2 Toán kinh tế
Toán tài chính
Bắt buộc
13 TOKT1109 Phân tích thống kê đa biến 1
Multivariate statistical analysis 1
3 Toán kinh tế
Toán tài chính
Bắt buộc
14 TOKT1110 Phân tích thống kê đa biến 2
Multivariate statistical analysis 1
2 Toán kinh tế
Toán tài chính
Bắt buộc
15 TOKT1111 Các mô hình ứng dụng
Applied mathematical models
3 Toán kinh tế Bắt buộc
16 TOKT1112 Phân tích số liệu mảng
Panel data analysis
2 Toán kinh tế Tự chọn
17 TOKT1113 SNA và I/O
SNA and Input-Output
2 Toán kinh tế
Toán tài chính
Tự chọn
18 TOKT1114 Lý thuyết trò chơi
Game theory
2 Toán kinh tế
Toán tài chính
Tự chọn
19 TOKT1115 Mô hình tuyến tính tổng quát
Generalized linear model
2 Toán kinh tế
Toán tài chính
Tự chọn
20 TOKT1116 Phân tích số liệu định tính
Categorical data analysis
2 Toán kinh tế
Toán tài chính
Tự chọn
21 TOKT1117 Mô hình cân bằng
Balance models
2 Toán kinh tế Tự chọn
22 TOKT1118 Điều khiển học kinh tế
Economic cybernetic
2 Toán kinh tế Tự chọn
           

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.