Các học phần Bộ môn Toán tài chính giảng dạy

Các môn học Bộ môn Toán tài chính giảng dạy

 

TT Mã số
môn học
Tên môn học Số
tín chỉ
Đối tượng học Loại
1   Cơ sở toán tài chính
Fundamental mathematics in finance
3 Toán tài chính Bắt buộc
2   Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính 
Models of analysing and pricing finance asset 1
3 Toán tài chính
Toán kinh tế
Bắt buộc
3   Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính 
Models of analysing and pricing finance asset 2
3 Toán tài chính Bắt buộc
4   Mô hình tài chính công ty
Corporate finance models
3 Toán tài chính
Toán kinh tế
Bắt buộc
Tự chọn
5   Mô hình tài chính quốc tế
International finance models
3 Toán tài chính
Toán kinh tế
Bắt buộc
Tự chọn
6   Phân tích kỹ thuật trong tài chính
Technical analysis in finance
2 Toán tài chính
Toán kinh tế
Bắt buộc
Tự chọn
7   Phân tích chuỗi thời gian
Time series analysis
3 Toán tài chính
Toán kinh tế
 
8   Đo lường rủi ro
Risk measurement
2 Toán tài chính
Toán kinh tế
 
9   Quản trị rủi ro tài chính
Financial risk management
2 Toán tài chính
Toán kinh tế
 
10   Phương pháp tính
Numerical analysis
3 Toán tài chính
Toán kinh tế
 
11   Mô phỏng ngẫu nhiên
Stochastic Simulation
2 Toán tài chính
Toán kinh tế
 
           

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.