Các học phần Chuyên ngành

Khoa Toán kinh tế đào tạo bậc Đại học Ngành Toán kinh tế, gồm hai chuyên ngành: Toán kinh tế và Toán tài chính.

Chương trình đào tạo chi tiết có thể theo các liên kết sau:

Những môn học do các Bộ môn của khoa giảng dạy đối với hai chuyên ngành
Chú thích: BB là những môn bắt buộc, TC là môn tự chọn, K là môn không nằm trong danh mục đào tạo của chuyên ngành

STT Môn học TKT TTC Tín chỉ Bộ môn giảng
1  Đại số tuyến tính
Linear Algebra
BB BB   Toán cơ bản
2  Giải tích A1
Calculus A1
BB BB   Toán cơ bản
3  Giải tích A2
Calculus A2
BB BB   Toán cơ bản
4  Giải tích A3
Calculus A3
BB BB 2 Toán cơ bản
5  Cơ sở toán trong tài chính
Mathematics in Finance
  BB   Toán tài chính
6  Lý thuyết xác suất
Probability
BB BB 3 Toán kinh tế
7  Thống kê toán
Mathematical Statistics
BB BB 3 Toán kinh tế
8  Kinh tế lượng 1
Econometrics 1
BB BB 3 Toán kinh tế
9  Kinh tế lượng 2
Econometrics 2
BB BB 3 Toán kinh tế
10  Lý thuyết mô hình toán kinh tế 1
Economic Model Theory 1
BB BB 3 Toán kinh tế
11  Lý thuyết mô hình toán kinh tế 2
Economic Model Theory 2
BB   3 Toán kinh tế
12  Phân tích thống kê đa biến 1
Multivariate Statistical Analysis 1
BB BB   Toán kinh tế
13  Phân tích thống kê đa biến 2
Multivariate Statistical Analysis 2
BB BB   Toán kinh tế
14  Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính
Time series analysis in finance
TC BB   Toán tài chính
15  Tối ưu hóa 1
Optimizations 1
BB BB   Toán kinh tế
16  Tối ưu hóa 2
Optimizations 2
BB BB   Toán kinh tế
17  Mô hình định giá tài sản tài chính 1
Models of analysing and pricing financial asset 1
TC BB   Toán tài chính
18  Mô hình định giá tài sản tài chính 2
Models of analysing and pricing financial asset 2
  BB   Toán tài chính
19  Các mô hình ứng dụng
Applied mathematical Models
BB     Toán kinh tế
20  Mô hình tài chính công ty
Cooperation Finance Models
TC BB   Toán tài chính
21  Mô hình tài chính quốc tế
International Finance Models
TC BB   Toán tài chính
 22  Hệ thống tài khoản QG và bảng Vào/Ra
SNA and I/O
BB      Toán kinh tế
23  Lý thuyết trò chơi
Game Theory
TC TC   Toán kinh tế
24  Phân tích số liệu mảng BB TC   Toán kinh tế
25  Mô hình tuyến tính tổng quát TC      Toán kinh tế
26  Phân tích số liệu định tính TC     Toán kinh tế
27  Phân tích kĩ thuật trong tài chính   TC    Toán tài chính
28  Đo lường rủi ro   TC   Toán tài chính
29  Quản trị rủi ro tài chính TC TC   Toán tài chính
30  Thị trường chứng khoán   TC    Toán tài chính
31  Mô phỏng ngẫu nhiên   TC   Toán tài chính
32  Mô hình cân bằng       Toán kinh tế
33  Điều khiển học kinh tế       Toán kinh tế
34  Phương pháp tính       Toán tài chính
35  Tiếng Anh chuyên ngành TC TC   Toán kinh tế
36 Chuyên đề thực tập BB BB   Tùy chuyên ngành
           

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.