Các mốc thời gian quan trọng

 

Năm     Sự kiện
 
1962   Thành lập Tổ Toán kinh tế gồm 12 giảng viên.
 
1968   Chính thức đào tạo Chuyên ngành Toán kinh tế, lớp Toán kinh tế đầu tiên tương ứng với khóa 10 của trường, đánh dấu sự hình thành của Khoa Toán kinh tế.
 
1972   Quyết định chính thức về tên gọi Khoa Toán kinh tế, gồm hai bộ môn là Toán kinh tế và Dự bị đại học.
Chính thức đào tạo chuyên ngành Xử lý thông tin kinh tế.

 
1974   Khoa Toán kinh tế đảm nhận thiết lập Phòng máy tính thuộc khoa.
 
1975   Kiện toàn Khoa với 3 Bộ môn: Toán kinh tế, Toán-Máy tính, Dự bị đại học.
 
1976   Đổi thành 4 Bộ môn: Toán kinh tế, Toán cơ bản, Xử lý thông tin, Dự bị đại học.
 
1989    Nhập Phòng máy tính và Bộ môn Xử lý thông tin thành Bộ môn Tin học kinh tế trực thuộc khoa.
 
1992   Giải thể Bộ môn Dự bị đại học.
 
1995   Chuyển Bộ môn Tin học kinh tế sang Trung tâm Tin học kinh tế thuộc trường.
 
1997   Thành lập Bộ môn Tin học kinh tế trực thuộc Khoa Toán kinh tế.
 
2000   Bộ môn Tin học kinh tế tách khỏi Khoa, thành lập Khoa Tin học kinh tế.
Thành lập Trung tâm Phân tích và xử lý dữ liệu kinh tế – xã hội, sau đổi tên là Trung tâm Xử lý dữ liệu kinh tế – xã hội và Dự báo.

 
2002   Thành lập Bộ môn Toán tài chính. Khoa chính thức có ba Bộ môn: Toán kinh tế, Toán cơ bản, Toán tài chính.
Đào tạo chuyên ngành Toán tài chính, lớp Toán tài chính khóa đầu tiên tương ứng với khóa 44 của Trường.

 
2007    Thực hiện chương trình liên kết đào tạo Cử nhân – Thạc  sỹ Định phí Bảo hiểm và Tài chính (Actuary) với Đại học Lyon 1 – Pháp.
 
2012   Thành lập Ngành Toán ứng dụng trong kinh tế. Năm 2017 đổi là Ngành Toán kinh tế.
 
2018   Đào tạo chương trình cử nhân Actuary bằng tiếng Anh khóa đầu
     

 


 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.