Các thế hệ Phó trưởng khoa

CÁC THẾ HỆ PHÓ TRƯỞNG KHOA TOÁN KINH TẾ

  Giai đoạn 2013 – nay
NGUYỄN MẠNH THẾ ,TS.
GV Bộ môn Toán kinh tế
TheNM_2014
  Giai đoạn 2004 – 2008
NGUYỄN THỊ QUỲNH LAN, TS.
GV Bộ môn Toán cơ bản
LanNTQ3
  Giai đoạn 2001 – 2002
NGUYỄN KHẮC MINH, GS. TS.
GV Bộ môn Toán kinh tế
MinhNK_2010
  Giai đoạn 1999 – 2000
HÀN VIẾT THUẬN, PGS. TS.
GV Bộ môn Tin học kinh tế
ThuanHV_2011
  Giai đoạn 1995 – 1999
NGUYỄN THẾ HỆ, PGS.TS.
GV Bộ môn Toán kinh tế
HeNT1
  Giai đoạn 1983 – 1989
TRẦN VĂN TÚC, GS.TS.
GV Bộ môn Toán kinh tế
TucTV_2013
  Giai đoạn 1983 – 1985
VĂN ĐỨC CỰ
GV Bộ môn Dự bị đại học
  Giai đoạn 1979 – 1994
NGUYỄN ĐỨC VỴ, TS.
GV Bộ môn Toán kinh tế
  Giai đoạn 1978 – 1979
HOÀNG VĂN KHOAN, PGS.TS.
GV Bộ môn Toán kinh tế
  Giai đoạn 1976 – 1978
LÊ THANH HẢI
GV Bộ môn Xử lý thông tin
 
  Giai đoạn 1972 – 1976
NGUYỄN MẬU ĐƯỜNG
GV Bộ môn Dự bị đại học

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.