Các thế hệ Trưởng khoa

CÁC THẾ HỆ TRƯỞNG KHOA TOÁN KINH TẾ

  Trưởng khoa giai đoạn 2013 – nay
Phó giáo sư, Tiến sỹ
NGUYỄN THỊ MINH
  Trưởng khoa giai đoạn 2008 – 2013
Phó giáo sư, Tiến sỹ, Nhà giáo ưu tú
NGÔ VĂN THỨ
ThuNV_2008
  Trưởng khoa giai đoạn 1999 – 2008
Giáo sư, Tiến sỹ, Nhà giáo ưu tú
NGUYỄN QUANG DONG
DongNQ1
  Trưởng khoa giai đoạn 1989 – 1999
Giáo sư, Tiến sỹ, Nhà giáo ưu tú
TRẦN VĂN TÚC
TucTV_2013
  Trưởng khoa giai đoạn 1978 – 1988
Phó giáo sư, Tiến sỹ
HOÀNG VĂN KHOAN
KhoangHV_2013
  Trưởng khoa giai đoạn 1968 – 1975
Giáo sư, Tiến sỹ, Nhà giáo Nhân dân
NGUYỄN TẤN LẬP
LapNT_2011
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.