Các thế hệ Trưởng, Phó trưởng Bộ môn

Các thế hệ Quản lý của các Bộ môn trong khoa Toán kinh tế từ 1962 đến nay

BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ
Thành lập năm 1962

 
TRƯỞNG BỘ MÔN Giai đoạn PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN Giai đoạn
Nguyễn Tấn Lập
Hoàng Văn Khoan
Trần Túc
Vũ Thiếu
Hoàng Đình Tuấn
Nguyễn Thị Minh
Nguyễn Mạnh Thế
1962 – 1975
1976 – 1978
1979 – 1989
1989 – 2003
2003 – 2008
2008 – 2013
2014 – nay
Hoàng Văn Khoan
Đinh Tiến Khu
Trần Túc
Nguyễn Thế Hệ
Nguyễn Quang Dong
Hoàng Đình Tuấn
Phạm Văn Chững
Bùi Dương Hải
1975 – 1976
1975 – 1986
1978 – 1979
1988 – 1993
1993 – 1999
1996 – 2003
2003 – 2010
2011 – nay
BỘ MÔN TOÁN CƠ BẢN
Thành lập năm 1976

 
TRƯỞNG BỘ MÔN Giai đoạn PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN Giai đoạn
Lê Thanh Hải
Nguyễn Nhật Lệ
Lê Bộ
Lê Đình Thúy
Nguyễn Huy Hoàng
Nguyễn Thị Quỳnh Lan
Tống Thành Trung
1976 – 1978
1980 – 1983
1984 – 1995
1996 – 2003
2003 – 2008
2008 – 2013
2014 – nay
Nguyễn Quốc Hiền
Nguyễn Nhật Lệ
Cao Quyết Thắng

Nguyễn Văn Tý
Đặng Huy Ngân
Bùi Quốc Hoàn

1976 – 1978
1976 – 1979
1980 – 1984

1996 – 2008
2008 – 2013
2014 – nay

BỘ MÔN TOÁN TÀI CHÍNH
Thành lập 2002

 
TRƯỞNG BỘ MÔN Giai đoạn PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN Giai đoan
Ngô Văn Thứ
Trần Trọng Nguyên
Hoàng Đức Mạnh
2007 – 2008
2008 – 2014
2015 – nay
Ngô Văn Thứ
Trần Trọng Nguyên
Trần Chung Thủy
2002 – 2007
2007 – 2008
2008 – nay
BỘ MÔN MÁY TÍNH – XỬ LÝ THÔNG TIN KINH TẾ (1972 – 1975)
BỘ MÔN TIN HỌC KINH TẾ (1976 – 1995 và 1997 – 2001)

 
TRƯỞNG BỘ MÔN Giai đoạn PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN Giai đoạn
Lê Thanh Hải
Nguyễn Mậu Đường
Nguyễn Đức Vỵ
Trần Công Uẩn

Hàn Viết Thuận

1972 – 1975
1976 – 1978
1978 – 1979
1980 – 1983
1997 – 2000
1988 – 1995
Nguyễn Nhật Lệ
Nguyễn Quốc Hiền
Lê Văn Năm
Hàn Viết Thuận
1972 – 1975
1978 – 1992
1993 – 1995
1997 – 2000
BỘ MÔN DỰ BỊ ĐẠI HỌC
(1972 – 1992)

 
TRƯỞNG BỘ MÔN Giai đoạn PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN Giai đoạn
Nguyễn Mậu Đường
Văn Đức Cự
Hoàng Minh Lợi
Doãn Quý Cối
1972 – 1975
1979 – 1985
1985 – 1988
1989 – 1992
Văn Đức Cự
Hoàng Minh Lợi
Doãn Quý Cối
Hồ Sỹ Viễn
1973 – 1979
1979 – 1985
1985 – 1988
1989 – 1992

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.