Chương trình Đào tạo Ngành Toán Kinh tế – K66

Chương trình đào tạo Ngành Toán Kinh tế

Tổng số tín chỉ: 130

Năm thứ nhất
 • Pháp luật đại cương
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Triết học Mác-Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin
 • Đại số
 • Giải tích 1
 • Giải tích 2
 • Lý thuyết xác suất
Năm thứ hai
 • Lý thuyết tài chính tiền tệ
 • Nguyên lý kế toán
 • Kinh tế phát triển
 • Kinh tế quốc tế
 • Kinh tế và quản lý môi trường
 • Kinh tế đầu tư
 • Kinh tế vi mô 2
 • Lịch sử Đảng CSVN
 • Cơ sở lập trình
 • Tối ưu hóa
 • Thống kê toán
 • Lý thuyết mô hình toán kinh tế 1
 • Kinh tế lượng I
 • Cơ sở toán tài chính (*)
 • Cơ sở dữ liệu (*)
 • Phân tích thống kê nhiều chiều (*)
Năm thứ ba
 • Mô hình phân tích, định giá tài sản tài chính 1
 • Chuyên đề thực tế
 • Ngân hàng thương mại
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Phân tích chuỗi thời gian và dự báo (*)
 • Mô hình tài chính công ty (*)
 • Mô hình I/O (*)
 • Lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong kinh tế – kinh doanh (*)
 • KInh tế lượng II (*)
 • Mô phỏng ngẫu nhiên và ứng dụng trong tài chính (*)
 • Quản trị rủi ro định lượng 1 (*)
 • Lập trình Python (*)
Năm thứ tư
 • Khóa luận tốt nghiệp
 • Mô hình phân tích, định giá tài sản tài chính 2 (*)
 • Ứng dụng khoa học dữ liệu trong marketing (*)
 • Quản trị rủi ro định lượng 2 (*)
 • Lý thuyết mô hình toán kinh tế 2 (*)

 

Những môn có dấu (*) là môn tự chọn, sinh viên chọn 10 trong số 15 môn.

 

 

 

 

Chương trình đào tạo Actuary

Tổng số tín chỉ: 126

Năm thứ nhất
 • Đại số
 • Giải tích 1
 • Giải tích 2
 • Lý thuyết xác suất
 • Ngôn ngữ lâp trình cho Actuary
 • Pháp luật đại cương
 • Kỹ năng tiếng Anh tổng hợp
 • Triết học Mác-Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
Năm thứ hai
 • Thống kê toán
 • Kinh tế lượng 1
 • Cơ sở toán tài chính
 • Tối ưu hóa 1
 • Mô phỏng ngẫu nhiên và ứng dụng trong tài chính
 • Lý thuyết tài chính tiền tệ 1
 • Kinh tế vi mô 1
 • Kinh tế vĩ mô 1
 • Tài chính doanh nghiệp 1
 • Kinh tế bảo hiểm
 • Ngân hàng thương mại
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Năm thứ ba
 • Phân tích thống kê nhiều chiều
 • Kinh tế lượng 2
 • Phân tích dự báo
 • Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính 1
 • Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính 2
 • Quản trị rủi ro định lượng 1
 • Toán cho Actuary 1
 • Các mô hình tổn thất trong bảo hiểm ngắn hạn
 • Pháp luật kinh doanh bảo hiểm
 • Nguyên lý kế toán
 • Quản trị rủi ro doanh nghiệp
Năm thứ tư
 • Toán cho Actuary 2
 • Định giá và dự phòng trong bảo hiểm ngắn hạn
 • Quản trị rủi ro định lượng 2
 • Khóa luận tốt nghiệp

 

 

 

Chương trình đào tạo DSEB

Tổng số tín chỉ: 125

Năm thứ nhất
 • Đại số
 • Giải tích
 • Các kỹ thuật của giải tích nâng cao
 • Lý thuyết xác suất
 • Lập trình cơ bản
 • Kinh tế vi mô 1
 • Kỹ năng tiếng Anh tổng hợp
 • Triết học Mác-Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Năm thứ hai
 • Toán rời rạc
 • Thống kê toán
 • Kinh tế lượng 1
 • Tối ưu hóa
 • Lập trình cho khoa học dữ liệu
 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 • Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
 • Kinh tế vĩ mô 1
 • Pháp luật đại cương
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng tiếng Anh tổng hợp
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Năm thứ ba
 • Học máy 1
 • Học máy 2
 • Phân tích chuỗi thời gian
 • Chuẩn bị dữ liệu và Víualization
 • Lý thuyết tài chính tiền tệ 1
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Quản trị kinh doanh (*)
 • Marketing căn bản (*)
 • Thương mại điện tử (*)
 • Phân tích hành vi khách hàng (*)
 • Phân tích kinh doanh (*)
 • Ngân hàng thương mại (*)
 • Tài chính quốc tế (*)
 • Kinh tế bảo hiểm (*)
Năm thứ tư
 • Học sâu (**)
 • Phân tích văn bản cho kinh tế học (**)
 • Giới thiệu về thị giác máy tính (**)
 • Marketing theo định hướng dữ liệu (**)
 • Trực quan hóa và kể chuyện với dữ liệu (**)
 • Học máy với dữ liệu đồ thị (**)
 • Xử lý dữ liệu lớn (**)
 • Điện toán đám mây (**)
 • Hệ thống phân tán (**)
 • Khóa luận tốt nghiệp

(*) Chọn 5 trong tổ hợp 8 môn tự chọn; (**) chọn 5 trong tổ hợp 9 môn tự chọn.

 

Mã tuyển sinh: EP03 Chỉ tiêu: 120 Facebook: MFE.EDU.VN