Chương trình giảng dạy Actuary – ISFA

 

Cử nhân L3 Actuary (tại Hà Nội)
Đơn vị giảng dạy Môn học

Hệ số

Số tín chỉ

Số giờ

Học kỳ 5
Méthodes probabilistes en actuariat

Phương pháp xác suất trong actuary

Probabilités 1

Lý thuyết xác suất 1

6

6

60

Mathématiques financières et marchés financiers

Toán tài chính và thị trường tài chính

Mathématiques financières 1

Toán tài chính 1

3

3

36

Informatique actuarielle 1

Tin học trong actuariat 1

Algorithmique (Python)

Thuật toán (Python)

1,5

3

24

Informatique de gestion (Excel)

Tin học quản lý (Excel)

1,5

24

Outils mathématiques pour l’actuaire

Các phương pháp toán học cho actuary

Intégration

Tích phân

4

6

48

Optimisation 1

Tối ưu hóa 1

2

24

Économie et droit 1

Kinh tế học và luật

Microéconomie 1

Kinh tế học vi mô 1

2

6

30

Macroéconomie 1

Kinh tế học vĩ mô 1

2

18

Droit civil

Luật dân sự

2

18

Transversale 5 Anglais 1

Tiếng Anh 1

3

6

30

Ouverture (jeu d’entreprise)

 

2

18

Sport

Thể thao

1

18

Học kỳ 6
Outils probabilistes avancés en actuariat

Các công cụ xác suất nâng cao trong actuariat

Probabilités 2

Lý thuyết xác suất 2

6

6

60

Outils avancés en mathématiques financières

Các công cụ nâng cao trong toán tài chính

Mathématiques financières 2

Toán tài chính 2

3

3

30

Informatique actuarielle 2

Tin học trong actuariat 2

Algorithmique avancé (C++)

Thuật toán nâng cao (C++)

1

3

18

Introduction à R

Nhập môn với R

0,5

8

Excel avancé & VBA

Excel nâng cao và VBA

1,5

24

Actuariat et Opérations d’assurances

Actuariat và các hoạt động bảo hiểm

 

Initiation aux opérations d’assurances

Giới thiệu các hoạt động bảo hiểm

1

3

24

Fonctionnement d’une compagnie d’assurances

Hoạt động của công ty bảo hiểm

1

10

Introduction à l’actuariat

Giới thiệu về actuariat

1

10

Comptabilité financière

Kế toán tài chính

Comptabilité financière

Kế toán tài chính

3

3

30

Économie et droit 2

Kinh tế học và luật 2

Microéconomie 2

Kinh tế học 2

2

6

30

Macroéconomie 2

Kinh tế học vĩ mô 2

2

18

Droit des affaires

Luật thương mại

2

18

Anglais

Tiếng Anh

Anglais 2

Tiếng Anh 2

3

3

30

Stage

Thực tập

Compétences et projet professionnel, communication

 

1

3

20

Stage

Thực tập

2

Các môn học dành cho D.U.1

Intitulé

Tên môn/Tiêu đề

Coeff.

Hệ số

Initiation aux opérations de banque

Giới thiệu các hoạt động của ngân hàng

2

Droit constitutionnel et droit de l’UE

Luật hiến pháp và luật của EU

2

Introduction au droit de l’assurance

Giới thiệu về luật bảo hiểm

2

Fiscalité

Hệ thống thuế

2

 

Thạc sỹ năm thứ nhất Actuary (tại Hà Nội)
Đơn vị giảng dạy Môn học

Hệ số

Số tín chỉ

Số giờ*

Semestre 1

Học kỳ 1

Calcul stochastique

Tính toán ngẫu nhiên

Modèles aléatoires discrets

Các mô hình ngẫu nhiên rời rạc

3

6

30

Processus stochastique

Quá trình ngẫu nhiên

3

40

Économétrie

Kinh tế lượng

Économétrie

Kinh tế lượng

3

3

42

Statistiques et analyse des données

Thống kê và phân tích dữ liệu

Statistiques inférentielles

Thống kê suy diễn

4

9

50

Analyse des données et clustering

Phân tích dữ liệu và phân nhóm

5

52

Outils informatiques de gestion des données SAS

1,5

3

12

Access

1,5

12

Techniques de simulation et programmation avancée Techniques de simulation

Kỹ thuật mô phỏng

1

3

24

Programmation avancée

Lập trình nâng cao

1

8

Bootstrap et applications

Bootstrap và ứng dụng

1

16

Insertion professionnelle et réseau

 

Insertion professionnelle et réseau

3

3

12

Anglais

Tiếng Anh

Anglais

Tiếng Anh

3

3

30

Học kỳ 2
Optimisation et théorie des Options

Tối ưu hóa và lý thuyết về quyền chọn

Optimisation 2

Tối ưu hóa 2

2

6

22

Théorie des options

Lý thuyết về quyền chọn

4

40

Finance

Tài chính

Gestion de portefeuille

Quản lý danh mục đầu tư

2

6

24

Théorie financière

Lý thuyết tài chính

2

18

Analyse financière

Phân tích tài chính

2

24

Assurance

Bảo hiểm

Mathématiques actuarielles de l’assurance vie

Toán trong bảo hiểm nhân thọ

4

6

40

Provisionnement non vie

Dự phòng trong bảo hiểm phi nhân thọ

2

20

Économie du risque et de l’assurance

Kinh tế học về rủi ro và bảo hiểm

Économie du risque et de l’assurance

Kinh tế học về rủi ro và bảo hiểm

3

3

39

Modèles linéaires généralisés

Mô hình hồi quy tuyến tính tổng quát

Modèles linéaires Généralisés

Mô hình hồi quy tuyến tính tổng quát

3

3

30

Gestion de projet et ter

Bài tập nhóm

Gestion de projet et TER

Bài tập nhóm

3

3

45

Stage

Thực tập

Stage

Thực tập

3

3

 

Các môn học dành cho D.U.2

Intitulé

Tên môn/Tiêu đề

Coeff.

Hệ số

Prévoyance collective

Phúc lợi xã hội

2

Assurance vie : produits, réglementation et comptabilité

Bảo hiểm nhân thọ : các sản phẩm, quy chế và kế toán

2

Gestion d’actifs

Quản lý tài sản

2

Droit du travail et de la protection sociale

Luật lao động và bảo trợ xã hội

2

Droit du contrat d’assurance

Luật về hợp đồng bảo hiểm

2

Comptabilité analytique

Kế toán

1

Stratégie 1

Chiến lược kinh doanh 1

1

 

 

 

Thạc sỹ năm thứ 2 (tại Lyon, Pháp)
Học kỳ 3

Hệ số

Số tín chỉ

Số giờ*

Unités d’enseignement

Đơn vị giảng dạy

 Matières

Môn học

Tarification

Định giá

Pratiques avancées de tarification et de provisionnement

Các ứng dụng nâng cao về định giá và tính toán dự phòng

2

6

32

Crédibilité, bonus-malus

 

2

30

Data science / machine Learning pour l’actuaire

Khoa học dữ liệu/học máy cho actuary

2

40

Modèles statistiques avancés

Các mô hình thống kê nâng cao

Séries temporelles

Chuỗi thời gian

2

6

36

Valeurs extrêmes

Giá trị cực trị

2

22

Modèles de durée

Các mô hình về thời gian

2

36

Enterprise Risk Management

Quản trị rủi ro doanh nghiệp

ERM (entreprise Risk Management)

Quản trị rủi ro doanh nghiệp

3

6

54

Réassurance

Tái bảo hiểm

1

12

Estimation de copules

Ước lượng copula

1

6

Business Case en réassurance

Business Case trong tái bảo hiểm

1

12

Assurance non-vie

Bảo hiểm phi nhân thọ

Modélisation charge-sinistre

Mô hình hóa phí tổn

1,5

3

18

Théorie de la ruine

Lý thuyết về sự đổ vỡ

1,5

12

Assurance de personnes

Bảo hiểm con người

Retraite 1

Hưu trí 1

0,75

3

12

Retraite 2

Hưu trí 2

0,75

12

Protection sociale

Bảo trợ xã hội

0,75

12

Assurance santé

Bảo hiểm y tế

0,75

12

Finance de marché

Thị trường tài chính

Finance mathématique

Toán tài chính

2

6

30

Produits structurés

Các sản phẩm có cấu trúc

1

12

Techniques numériques en finance

Kỹ thuật số hóa trong tài chính

1,5

22

Risque de crédit

Rủi ro tín dụng

1,5

22

Học kỳ 4

Hệ số

Số tín chỉ

Số giờ*

Đơn vị giảng dạy Môn học

Gestion des compagnies d’assurance

Quản trị trong các công ty bảo hiểm

Modèles financiers en assurance

Các mô hình tài chính trong bảo hiểm

2

6

30

Comptabilité des assurances

Kế toán trong bảo hiểm

2

30

IFRS-solvabilité 2

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế và solvency (khả năng thanh toán) 2

2

30

Anglais

Tiếng Anh

 

3

3

30

Stage

Thực tập

 

21

21

 

Các môn học dành cho D.U.3

Tên môn

Hệ số

Générateur de scénarios économiques

Xây dựng các kịch bản kinh tế

1

Réglementation prudentielle bancaire

1

Gestion actif-passif

Quản lý tài sản có – nợ

1

Comportement économique et stratégie concurrentielle

Hành vi kinh tế và chiến lược cạnh tranh

1

Stratégie 2

Chiến lược kinh doanh 2

1

Conférences

Hội thảo

Aspects éthiques et professionnalisme

Khía cạnh đạo đức và tính chuyên nghiệp