Đăng nhập Phòng QLĐT để lấy thông tin

Vào trang:

www.qltd2.neu.edu.vn

https://qldt.neu.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx

Login:

– Quản lý đăng ký học > Thống kê đăng ký học  > Thống kê danh sách sinh viên đăng ký

 

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.