Danh sách ISFA – khóa 4

Danh sách

 

TT Họ tên Liên lạc
1 Trương Tài Anh
1992
0904 940 211
Truongtaianh211@gmail.com
2 Ngô Thị Thúy Hằng
1992
0163 830 0492
NHang.ht@gmail.com
3 Nguyễn Thị Mai Hương
1993
0166 589 6577
Huongnguyen.vp.neu@gmail.com
4 Đỗ Ngọc Linh
1992
0169 641 1528
Dongoclinh.ttc@gmail.com
5 Nguyễn Thị Nga
1992
0982 957 083
Ngattcb52@gmail.com
6 Phùng Thị Thương Phương
1991
0165 629 8066
Thuongphuongneu@gmail.com
7 Trần Hoàng Sơn
1991
0166 380 5951
Sontran.hus@gmail.com
8 Trần Thị Thanh Tần
1992
0945 855 565
Terexatran1311@gmail.com

./.