Danh sách sinh viên ISFA khóa 5

Danh sách sinh viên ISFA khóa 

 

TT Thông tin Thông tin Ghi chú
1 Nguyễn Thị Hà Anh
20/11/1995
+84166 578 5960
haanh.lyly2111@gmail.com
 
2 Trần Việt Anh
17/06/1996
+84989 808 777
vietanh1761996@gmail.com
 
3 Nguyễn Hoàng Dũng 
20/02/1993
+84123 699 2888
dunglsvn@gmail.com
 
4 Nguyễn Hoàng Dũng
 28/10/1994
+84932 373 232
hoangdung.nguyen2810@gmail.com
LT
5 Nguyễn Tuấn Đạt
29/08/1993
+84166 755 6801
nguyentuandat93@gmail.com
 
6 Trần Tuấn Đạt
13/12/1994
+84128 710 7426
ttdat1312@gmail.com
 
7 Phạm Thị Xuân Hương
8/9/1996
+84978 233 726
phamxuanhuong.98@gmail.com
 
8 Nguyễn Khánh Linh
11/11/1993
+84166 620 3805
linhnk011@gmail.com
 
9 Phạm Minh Tú
26/09/1993
+84978 098 993
phamminhtux4@gmail.com
 
10 Chu Đức Thắng
28/07/1992
+84936 308 647
chuduckhoi92@gmail.com
 
11 Đào Thùy Trang
4/12/1994
+84166 436 5367
dao.trang41@gmail.com
 
12 Vũ Thị Thùy Trang
24/10/1994
+84166 509 4183
tranglangthang94@gmail.com
 
13 Đinh Kiên Trung
2/12/1995
+84966 094 925
kientrung9511@gmail.com
 
14 Trần Hoàng Sơn
26/04/1991
+84167 830 3801
son.boclass@gmail.com
 
15 Soares Kilian
23/10/1995
+84168 540 7328
kilian.soares@laposte.net
 
16 Fagot Jérémy
7/11/1995
+84165 907 0860
jeremy.fagot@outlook.fr