DSEB – Chuẩn đầu ra

CHUẨN ĐẦU RA – KHOA HỌC DỮ LIỆU TRONG KINH TẾ & KINH DOANH

VỀ KIẾN THỨC

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên thuộc chương trình Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh có khả năng:

– Nắm được các nguyên lý kinh tế – kinh doanh cơ bản của nền kinh tế và doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp ngành ngân hàng –tài chính, marketing, thương mại điện tử, du lịch;

– Hiểu và vận dụng tốt các khái niệm và phương pháp toán – thống kê trong thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, mô hình hóa, và suy diễn thống kê;

– Hiểu và vận dụng tốt các khái niệm và phương pháp học máy phù hợp cho phân tích dữ liệu, dữ liệu lớn;

– Hiểu và nắm vững quy trình xây dựng mô hình trong phân tích dữ liệu – dữ liệu lớn từ các yêu cầu thực tiễn trong kinh tế – kinh doanh;

– Có khả năng thiết kế thuật toán nhằm giải quyết các bài toán kinh tế – kinh doanh với dữ liệu lớn dựa trên các kiến thức và phương pháp toán – thống kê – tin học;

– Có khả năng kết hợp kết quả phân tích và kiến thức chuyên ngành để đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm hỗ trợ ra quyết định trong kinh tế và kinh doanh.

VỀ KỸ NĂNG

– Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ chuyên dụng: R, Python, SQL;

– Kỹ năng lập bảng hỏi thu thập dữ liệu cấu trúc, kỹ năng tin học thu thập dữ liệu phi cấu trúc;

– Kỹ năng quản trị và tổng hợp dữ liệu;

– Kỹ năng chiết xuất thông tin, phát hiện xu hướng tiềm ẩn, tri thức mới trong dữ liệu;

– Kỹ năng xây dựng thuật toán, lập trình để giải quyết các bài toán thực tế liên quan đến dữ liệu – dữ liệu lớn;

– Các kỹ năng mềm: tìm kiếm, tóm tắt thông tin, viết báo cáo, thuyết trình, làm việc nhóm, giao tiếp và hợp tác, làm việc độc lập, tổ chức công việc hiệu quả, quản lý thời gian, tư duy phản biện và khả năng làm việc nhóm.

VỀ NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC:

– Đạt trình độ về ngoại ngữ: tiếng Anh IELTS 6.0 hoặc tương đương;

– Đạt trình độ tin học: Chứng chỉ tin học quốc tế IC3 (Internet and Computing Core Certification). Là chuẩn quốc tế về sử dụng máy tính và Internet do tổ chức Certiport của Mỹ cấp;

– Có khả năng sử dụng ngôn ngữ lập trình và khai thác tốt các phần mềm phục vụ nghiên cứu và ứng dụng trong Kinh tế và Kinh doanh.

VỀ NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM:

– Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao, chủ động phát huy sáng kiến và đề xuất ý kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao

– Có khả năng tự định hướng, có năng lực tự học để thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau cũng như sự thay đổi trong yêu cầu công việc.

– Có năng lực dẫn dắt chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo, có khả năng đưa ra được kết luận về chuyên môn ở mức độ căn bản và một số vấn đề mức độ chuyên sâu.