DSEB – Tổng quan về chương trình

KHOA HỌC DỮ LIỆU TRONG KINH TẾ VÀ KINH DOANH
(DATA SCIENCE IN ECONOMICS AND BUSINESS)
học bằng tiếng Anh

MÃ TUYỂN SINH: EP03
KHỐI THI: A00, A01, D01, D07
Facebook: DSEB.NEU

Hotline: 0985 788 708

GIỚI THIỆU CHUNG

Đào tạo cử nhân Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh có kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức chuyên sâu về toán – thống kê – tin học để giải quyết các vấn đề kinh tế, kinh doanh sử dụng dữ liệu và dữ liệu lớn; có tư duy nghiên cứu độc lập; có năng lực tự học bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tổng số tín chỉ: 130

Các học phần chính:

> Khoa học dữ liệu căn bản

> Khai phá dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh

> Học máy (Machine learning)

> Thống kê và Kinh tế lượng

> Các mô hình dự báo

> Phân tích kinh doanh (Business Analytics)

> Các ngôn ngữ lập trình R, Python, SQL

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP:

Cử nhân Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh làm việc tại các vị trí:

  • Chuyên viên xây dựng mô hình phân tích và dự báo thị trường tại các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng dịch vụ;
  • Chuyên viên xây dựng mô hình tự động hóa phân khúc và hỗ trợ khách hàng tại các ngân hàng – tổ chức tài chính; doanh nghiệp cung ứng dịch vụ;
  • Chuyên viên nghiên cứu, tư vấn tại các trung tâm nghiên cứu thị trường trong nước và quốc tế;
  • Chuyên viên nghiên cứu, phân tích dữ liệu – dữ liệu lớn tại các doanh nghiệp, công ty tư vấn, viện nghiên cứu, cơ quan nhà nước;
  • Chuyên viên quản lý thông tin khách hàng tại các doanh nghiệp.

Cơ hội tiếp tục học tập bậc cao hơn:

  • Sau khi tốt nghiệp, người học có lợi thế trong việc theo học chương trình Thạc sỹ và Tiến sỹ khoa học dữ liệu, phân tích dữ liệu, phân tích kinh doanh tại các trường đại học uy tín trên thế giới.