Giảng viên – cán bộ xếp theo ABC

 

Danh sách họ và tên Giảng viên, Cán bộ hiện nay xếp theo ABC

 TT  Họ tên Năm sinh  Bộ môn Giảng viên
1  Nguyễn Thị An 1984  Toán cơ bản Cơ hữu
2  Lê Thị Anh 1978  Toán cơ bản Cơ hữu
3  Vũ Quỳnh Anh 1975  Toán cơ bản Cơ hữu
4 Nguyễn Quang Dong 1955 Toán tài chính Kiêm nhiệm
5  Nguyễn Hải Dương 1979  Toán kinh tế Cơ hữu
6  Lê Anh Đức 1982  Toán kinh tế Kiêm nhiệm
7  Phạm Ngọc Đức 1979  Toán kinh tế Cơ hữu
8  Phùng Minh Đức 1979  Toán cơ bản Cơ hữu
9  Bùi Dương Hải 1976  Toán tài chính Cơ hữu
10  Tô Thị Diệu Hằng 1977  Toán tài chính Cơ hữu
11  Cao Xuân Hòa 1955  Toán cơ bản Cơ hữu
12  Bùi Quốc Hoàn 1980  Toán cơ bản Cơ hữu
13  Lê Đức Hoàng 1979  Toán kinh tế Cơ hữu
14  Nguyễn Huy Hoàng 1964  Toán cơ bản Cơ hữu
15  Phạm Thị Hương Huyền 1976  Toán kinh tế Cơ hữu
16  Phạm Ngọc Hưng 1975  Toán kinh tế Cơ hữu
17  Nguyễn Phương Lan 1976  Toán cơ bản Cơ hữu
18  Nguyễn Thị Quỳnh Lan 1959  Toán cơ bản Cơ hữu
19  Phạm Bảo Lâm 1982  Toán cơ bản Cơ hữu
20  Nguyễn Thị Liên 1985  Toán tài chính Hợp đồng
21  Lương Văn Long 1980  Toán kinh tế Cơ hữu
22  Nguyễn Tuấn Long 1980  Toán cơ bản  
23  Hoàng Đức Mạnh 1982  Toán tài chính Cơ hữu
24  Nguyễn Thị Minh 1964  Toán kinh tế Cơ hữu
25  Phan Thị Minh 1965  Toán kinh tế Cơ hữu
26  Phạm Thị Nga 1987  Toán tài chính Hợp đồng
27  Đặng Huy Ngân 1979  Toán cơ bản Cơ hữu
28  Phạm Văn Nghĩa 1979  Toán cơ bản  
29  Vũ Thị Bích Ngọc 1979  Toán kinh tế Cơ hữu
30  Trần Trọng Nguyên 1972  Toán tài chính Cơ hữu
31  Nguyễn Hồng Nhật 1980  Toán kinh tế  
32  Trần Thái Ninh 1954  Toán kinh tế Cơ hữu
33  Trần Bá Phi 1953  Toán kinh tế Cơ hữu
34  Hoàng Bích Phương 1980  Toán kinh tế Cơ hữu
35  Nguyễn Mai Quyên 1980  Toán cơ bản Cơ hữu
36  Nguyễn Thị Quý 1980  Toán cơ bản Cơ hữu
37  Nguyễn Linh Sơn 1976  Toán kinh tế Cơ hữu
38  Hoàng Thị Thanh Tâm 1973  Toán kinh tế Cơ hữu
39  Vũ Duy Thành 1990 Toán kinh tế  
40  Nguyễn Thị Thảo 1980  Toán kinh tế  
41  Phạm Thị Hồng Thắm 1978  Toán tài chính Cơ hữu
42  Hoàng Văn Thắng 1980  Toán cơ bản  
43  Nguyễn Mạnh Thế 1975  Toán kinh tế Cơ hữu
44  Đinh Thị Hồng Thêu 1985  Toán tài chính Hợp đồng
45  Dương Việt Thông 1983  Toán cơ bản Hợp đồng
46  Đỗ Thị Minh Thúy 1981 Toán kinh tế Hợp đồng
47  Trần Chung Thủy 1974  Toán tài chính Cơ hữu
48  Ngô Văn Thứ 1955  Toán tài chính Cơ hữu
49 Bùi Thị Ngọc Thủy 1984 Toán tài chính  
50  Nguyễn Thị Thu Trang 1986 Toán tài chính Hợp đồng
51  Nguyễn Thị Thùy Trang 1986  Toán kinh tế Hợp đồng
52  Đào Bùi Kiên Trung 1989 Toán tài chính Hợp đồng
53  Tống Thành Trung 1975  Toán cơ bản Cơ hữu
54  Mai Cẩm Tú 1984  Toán kinh tế Cơ hữu
55  Hoàng Đình Tuấn 1948  Toán kinh tế Cơ hữu
56  Phạm Anh Tuấn 1964  Toán cơ bản Cơ hữu
57  Đoàn Trọng Tuyến 1982  Toán cơ bản Cơ hữu
58  Nguyễn Cao Văn 1950  Toán kinh tế Cơ hữu
59  Nguyễn Thị Cẩm Vân 1980  Toán cơ bản Cơ hữu

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.