Hệ thống bài giảng

 

CÁC HỌC PHẦN KHOA TOÁN KINH TẾ GIẢNG DẠY

 

CHÍNH QUY TOÀN TRƯỜNG

TOÁN CHO CÁC NHÀ KINH TẾ 1: Đề cương
TOÁN CHO CÁC NHÀ KINH TẾ 2: Đề cương
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN: Đề cương, Bài 1
KINH TẾ LƯỢNG 1: Đề cương, Bài 1
MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ: Đề cương

 

CHUYÊN NGÀNH VÀ CHUYÊN SÂU

LÝ THUYẾT XÁC SUẤT
THỐNG KÊ TOÁN
THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU 1
THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU 2
KINH TẾ LƯỢNG 2
KTL 3: CHUỖI THỜI GIAN TRONG TÀI CHÍNH
KTL 3: MÔ HÌNH SỐ LIỆU MẢNG
LÝ THUYẾT MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ 1
LÝ THUYẾT MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ 2
 

./.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.