Hinh ảnh Hội khoa 50 năm (2): Văn nghệ chào mừng

Văn nghệ chào mừng trước chương trình chính

 

 

Kyniem50namkhoaTKT-6504

Kyniem50namkhoaTKT-6530

Kyniem50namkhoaTKT-6524

Kyniem50namkhoaTKT-6544

Kyniem50namkhoaTKT-6552

Kyniem50namkhoaTKT-6558

Kyniem50namkhoaTKT-6564

Kyniem50namkhoaTKT-6574

Kyniem50namkhoaTKT-6585

Kyniem50namkhoaTKT-6589

Kyniem50namkhoaTKT-6595

Kyniem50namkhoaTKT-6611

Kyniem50namkhoaTKT-6625