Hình thành và phát triển các môn học

Cùng với thời gian và nhận thức về vai trò của Toán học trong kinh tế, đến năm học 1963 – 1964 , các môn học Tổ Toán kinh tế đảm nhận giảng cho mọi chuyên ngành của trường ba môn học theo trình tự:Giải tíchXác suất thống kê và Quy hoạch tuyến tính. Các giáo trình này liên tục được cải tiến, viết lại nhiều lần cho phù hợp với yêu cầu và mục tiêu đào tạo của trường.

 

Năm 1976, Giáo trình Giải tích được cải tiến thành giáo trình Toán cao cấp gồm 2 học phần : học phần Đại số và một số kiến thức bổ trợ,  và  học phần Giải tích.

 

Giáo trình Quy hoạch tuyến tính được phát triển thành giáo trình Các phương pháp Toán kinh tế. Đến năm 1978, môn học Các phương pháp toán kinh tế được phân thành hai học phần: một phần là Các mô hình Toán kinh tế mang tính chất thống kê và một phần là Các mô hình tối ưu hoá.

 

Đến thời kỳ đổi mới 1989 trở đi, phát triển thêm thêm môn học Mô hình Toán kinh tế và năm 1997 phát triển môn học Kinh tế lượng. Môn học Kinh tế lượng khi giảng dạy cho chuyên ngành được khai thác sâu với các môn Phân tích chuỗi thời gian, Phân tích số liệu mảng.

 

Khi hình thành chuyên ngành Toán tài chính, các môn học thuộc lĩnh vực này được phát triển. Các môn trọng tâm gồm: Các mô hình Định giá tài sản tài chính, Mô hình tài chính công ty, Mô hình tài chính quốc tế. Cùng với đó là các môn học bổ trợ như Cơ sở Toán trong tài chính, Phân tích kỹ thuật, Mô phỏng ngẫu nhiên.

 

Cùng với sự phát triển các môn học chuyên ngành, lĩnh vực thống kê cũng được khai thác sâu với môn học Thống kê toán, Phân tích thống kê nhiều chiều, không chỉ là cơ sở lý thuyết vững chắc mà còn có tính ứng dụng cao.

 

Hiện nay, các các môn học bắt buộc đối với sinh viên khối Kinh tế của trường gồm Toán cao cấp 1 – Đại sốToán cao cấp 2 – Giải tíchXác suất thống kêKinh tế lượng. Môn học Mô hình toán kinh tế trở thành môn học tự chọn đối với các chuyên ngành.

Đối với bậc học Cao học, yêu cầu thi tuyển đầu vào là phần Thống kê toán và Mô hình toán. Khoa Toán cũng phát triển hai môn học dành cho bậc cao học là  Mô hình toán kinh tế nâng cao, Kinh tế lượng và phân tích dữ liệu.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.