Học phần Kinh tế lượng

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY

1. TÊN HỌC PHẦN

Tiếng Việt: KINH TẾ LƯỢNG
Tiếng Anh: Basic Econometrics
Mã học phần:  TOKT1134
Số tín chỉ: 3

2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Toán Kinh tế

3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Kinh tế vi mô 1, Kinh tế vĩ mô 1, Toán cao cấp 2, Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán

4. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Học phần Kinh tế lượng trình bày các nội dung cơ bản của phân tích hồi quy. Học phần gồm bảy chương: năm chương đầu giới thiệu mô hình hồi quy với số liệu chéo, trong đó quan tâm đến các vấn đề cơ bản:  Các giả thiết cơ bản của mô hình hồi quy, phương pháp ước lượng mô hình, kiểm định và đánh giá mô hình, thực hiện các suy diễn thống kê từ kết quả ước lượng của mô hình. Chương sáu và chương bảy dành cho mô hình hồi quy với số liệu chuỗi thời gian. Học phần được giảng dạy với các minh họa ứng dụng thực tiễn và được thực hành trên máy tính với phần mềm Eviews.

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:

 

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về phân tích hồi quy trong kinh tế xã hội. Sau khi học xong, người học có thể thực hiện được một cách cơ bản quy trình phân tích hồi quy, từ xây dựng một mô hình tốt đến ứng dụng mô hình này để đưa ra các khuyến nghị hợp lý cho các vấn đề cụ thể trong kinh tế kinh doanh.
Người học cũng được cung cấp các kỹ năng thực hành trong phân tích hồi quy, nắm được các kỹ thuật cơ bản trong phân tích hồi quy và sử dụng thành thạo phần mềm Eviews trong quá trình phân tích hồi quy.

 

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN

PHÂN BỐ THỜI GIAN 

STT Nội dung Tổng số tiết Trong đó Ghi chú
Lý thuyết Bài tập,
thảo luận,
kiểm tra
 
1 Mở đầu + Chương 1 8 7 1 Phòng học
có máy
chiếu
2 Chương 2 4 3 1
3 Chương 3 6 5 1
4 Chương 4 4 3 1
5 Chương 5 8 6 2
6 Chương 6 4 4 0
7 Chương 7 3 2 1
8 Học tại phòng máy 8 4 4
  Cộng 45 34 11

CHƯƠNG 1 – MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH HAI BIẾN

Chương này giới thiệu mô hình hồi quy tuyến tính hai biến số, thể hiện mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và một biến độc lập. Mục đích của chương là nhằm giúp người đọc có thể dễ dàng nắm bắt các ý tưởng cơ bản trong phân tích hồi quy, nắm được ý tưởng và kỹ thuật của phương pháp ước lượng OLS và các giả thiết đặt ra trong quá trình phân tích hồi quy.

1.1. Mô hình và một số khái niệm

1.2. Phương pháp ước lượng OLS

1.3. Tính không chệch và độ chính xác của ước lượng OLS

1.4. Độ phù hợp của mô hình hồi quy

1.5. Một số vấn đề bổ sung

Tài liệu tham khảo của chương:
1 – Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, 2011: Kinh tế lượng, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, chương 1
2 – Wooldrige, 2009, Introductory econometrics: a modern approach, McGraw-Hill, chương 1.

CHƯƠNG 2 – MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI

Chương này giới thiệu mô hình hồi quy bội, là một mở rộng trực tiếp của mô hình hồi quy hai biến trong chương 1. Các nội dung trong chương 1 sẽ được trình bày một cách khái quát ở chương này. Ngoài ra chương 2 cũng sẽ giới thiệu một số dạng của mô hình hồi quy, xem xét tính chất mẫu lớn của ước lượng. Tiếp cận mô hình hồi quy sử dụng ngôn ngữ ma trận cũng được giới thiệu trong chương này.

2.1. Sự cần thiết của mô hình hồi quy bội                                                           

2.2. Mô hình hồi quy bội và phương pháp ước lượng OLS                                   

2.3. Một số dạng của mô hình hồi quy                                                                

2.4. Tính vững của ước lượng OLS

Tài liệu tham khảo của chương:
1 – Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, 2011: Kinh tế lượng, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, chương 2
2 – Wooldrige, M, J. 2009, Introductory econometrics: a modern approach, McGraw-Hill, chương 1.
3 – Damodar N. Gujarati, 2004, Basic Econometrics, fourth Edition, McGraw-Hill, phụ lục

CHƯƠNG 3 – SUY DIỄN THỐNG KÊ VÀ DỰ BÁO

Chương này trình bày bài toán suy diễn thống kê: sử dụng thông tin từ kết quả ước lượng để đưa ra các suy diễn cho các hệ số hồi quy tổng thể. Nội dung cụ thể bao gồm bài toán xây dựng khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy, bài toán kiểm định giả thuyết thống kê về các hệ số hồi quy, và dự báo cho giá trị của biến phụ thuộc.

3.1. Quy luật phân phối của một số thống kê mẫu                                               

3.2. Bài toán xây dựng khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy                              

3.3. Bài toán kiểm định giả thuyết thống kê về hệ số hồi quy

3.4. Dự báo giá trị của biến phụ thuộc và sai số dự báo

Tài liệu tham khảo của chương:
1 – Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, 2011: Kinh tế lượng, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, chương 3
2 – Nguyễn Quang Dong, 2001, Kinh tế lượng, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật

CHƯƠNG 4 – PHÂN TÍCH HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỊNH TÍNH

Trong phân tích kinh tế, một biến số thường không chỉ phụ thuộc vào các yếu tố định lượng mà còn vào yếu tố định tính. Chương này sẽ trình bày mô hình hồi quy trong đó có xem xét đến tác động của các yếu tố mang tính định tính lên biến phụ thuộc.

4.1. Khái niệm biến giả

4.2 Mô hình có chứa biến độc lập là biến giả

4.3 Mô hình với biến giả và biến tương tác

4.4. Trường hợp biến định tính có nhiều phạm trù.

Tài liệu tham khảo của chương:
1. Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, 2011: Kinh tế lượng, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, chương 4
2. Nguyễn Quang Dong, 2001, Kinh tế lượng, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật

CHƯƠNG 5 – KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH

Các kết quả ước lượng OLS là các ước lượng tốt nhất, và các suy diễn là đáng tin cậy chỉ khi mô hình thỏa mãn một số giả thiết được trình bày trong chương 3. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu một trong các giả thiết là không thỏa mãn, và khi đó thì chúng ta phải làm thế nào? chương 5 sẽ trả lời các câu hỏi này.

5.1.    Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không                                                  

5.2.    Phương sai sai số thay đổi                                                                         

5.3.    Sai số ngẫu nhiên không tuân theo quy luật chuẩn                                        

5.4.    Vấn đề đa cộng tuyến

5.5.  Mô hình chứa biến không thích hợp.

Tài liệu tham khảo của chương:
1 – Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, 2011: Kinh tế lượng, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, chương 5
2 – Nguyễn Quang Dong, 2001, Kinh tế lượng, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật         

CHƯƠNG 6 – MÔ HÌNH HỒI QUY VỚI SỐ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN

Chương này sẽ trình bày mô hình hồi quy với số liệu chuỗi thời gian. Số liệu chuỗi thời gian có một đặc điểm khác biệt quan trọng với số liệu chéo là: trong khi số liệu chéo thường được thu thập theo quy trình mẫu ngẫu nhiên, thì số liệu chuỗi thời gian thường phụ thuộc thống kê với nhau. Chương này sẽ giới thiệu  mô hình với các giả thiết phù hợp nhằm đảm bảo các tính chất tốt của ước lượng với số liệu chuỗi thời gian.

6.1.    Chuỗi thời gian – một số khái niệm                                                              

6.2.    Mô hình hồi quy với chuỗi thời gian

6.3.    Một số mô hình hồi quy chuỗi thời gian cơ bản

6.4.    Tính chất mẫu lớn của ước lượng OLS                                                       

Tài liệu tham khảo của chương:
1 – Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, 2011: Kinh tế lượng, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, chương 6
2 – Wooldrige, M, J 2009, Introductory econometrics: a modern approach, McGraw-Hill

CHƯƠNG 7 – VẤN ĐỀ TỰ TƯƠNG QUAN TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY CHUỖI THỜI GIAN

Tự tương quan là vấn đề thường gặp trong phân tích chuỗi thời gian. Chương 7 sẽ xem xét hậu quả của tự tương quan, các phương pháp phát hiện tự tương quan và một số biện pháp khắc phục tự tương quan

7.1. Hậu quả của tự tương quan                                                                        

7.2. Phát hiện tự tương quan                                                                            

7.3. Khắc phục khi có tự tương quan

Tài liệu tham khảo của chương:
1 – Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, 2011: Kinh tế lượng, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, chương
2 – Nguyễn Quang Dong, 2001, Kinh tế lượng, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật

7. GIÁO TRÌNH:

Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, 2011: Kinh tế lượng, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1 – Nguyễn Quang Dong, 2002, Kinh tế lượng nâng cao, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.
2 – Nguyễn Quang Dong 2002, Bài tập kinh tế lượng, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật
3 – Damodar N. Gujarati, 1995, Basic Econometrics, Third Edition, McGraw-Hill
4 – Wooldrige, 2009, Introductory econometrics: a modern approach, McGraw-Hill

9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

– Thang điểm:             10

– Cơ cấu điểm:          

+ Điểm đánh giá của giảng viên:      10%

+ Điểm bài kiểm tra:                         20%

+ Điểm thi học phần:                        70%

– Điều kiện dự thi học phần:

+ Phải tham dự ít nhất 80% số tiết học trên lớp

+ Phải có bài kiểm tra

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.