Họp ngày 6/7/2023

Cuộc họp ngày 6/7/2023 về một số vấn đề

Phần đầu:

Tham gia: T.Dong, T.Thế, T.Huy, T.Hưng, T.Manh, C.Vân, T.Hải, T.Hoàn

  • Thay đổi trong khung đào tạo: tối thiểu 130 tín chỉ, 4 tín chỉ Chuyên đề thực tế (bỏ Đề án môn học)
  • Rà soát, cập nhật đề cương chương trình đào tạo ĐHCQ (Toán kinh tế)
  • Vấn đề mở ngành Toán tài chính

Một số kết luận

Hạn Việc Phụ trách Ghi chú
Tháng 9/2023

Ngày ???

Viết hai đề cương chương trình cho Toán Kinh tế và Toán Tài chính, khác nhau ít nhất 30% các môn chuyên nghiệp

Để thông báo tuyển sinh từ K66 (2024)

Ban đề cương: 6 người: Trưởng phó Khoa, Trưởng BM, T.Hải

 

TKT bổ sung các học phần phù hợp

Phân chia lại các học phần

Sau đó Nếu việc mở ngành TTC không được duyệt thì tiếp tục sử dụng Đề cương TKT (viết lại) Ban đề cương: 6 người: Trưởng phó Khoa, Trưởng BM, T.Hải

 

Phần sau: Vấn đề giảng Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh (DSEB) cho toàn trường 

Tham gia (thêm): C.Thủy, C.Giang, T.Tuấn

  • Khi triển khai toàn trường: dự kiến 140 lớp học
Hạn Việc Phụ trách
??? Viết đề cương T.Thế + C.Giang
??? Nhân sự 3 TBM thông báo và gửi danh sách nhân sự dự kiến (tổng 20-25 gv)
??? Bài giảng trực tuyến: Tham khảo ý kiến của Trường, PQLĐT,

Viết Proposal về giảng online, nội dung, học liệu, kinh phí

T.Huy