ISFA khóa 3 – Thông báo số 2

THÔNG BÁO SỐ 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
DỰ ÁN NEU – LYON1

 
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Hà nội, ngày 14 tháng 8  năm 2011.

Thông báo số 2

ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

 Đào tạo liên thông Cử nhân – Thạc sĩ,

chuyên ngành Định phí Bảo hiểm và Tài chính.

Được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và Bộ Giáo dục Đại học & Nghiên cứu, Cộng hòa Pháp, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1 tổ chức tuyển sinh Khóa 3 chương liên kết đào tạo Cử nhân – Thạc sĩ, chuyên ngành Định phí Bảo hiểm và Tài chính. Nhà trường đã có thông báo tuyển sinh khóa 3 (thông báo số 1) và Dự án đã tiến hành ôn tập hỗ trợ các ứng viên.

Nay ban điều hành dự án xin thông báo:

1-     Kỳ thi tuyển sinh năm 2011 sẽ được tiến hành chính thức từ 6/9/2011 đến 9/9/2011 tại Trường Đại học kinh tế quốc dân, với các môn thi theo chương trình đã được thông báo ngày 14/6/2011.

2-     Các ứng viên dự thi cần đăng ký chính thức với dự án. Các thông tin cần có của mỗi ứng viên bao gồm:

–         Họ tên:………………………………………………………………. Giới: (Nam, Nữ)

–         Ngày tháng năm sinh: ………………… Số CMND: …………………

–         Tình trạng hiện tại:

a- Đã TN Đại học        b- Đã TN SĐH              c- Đang học đại học

Hoàn thành chương trình năm thứ ………. (dành cho c)

                                                Ngành:……………………………………………

Trường: …………………………………………

(Các ứng viên có thể đăng ký bằng Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc trực tiếp qua văn phòng dự án. Không cần xác nhận của các cơ quan, tổ chức).

 

            Thời hạn đăng ký: Trước 16h00 ngày 31/8/2011.

3-     Những người đủ điều kiện dự tuyển (như thông báo số 1) đăng ký với dự án và nếu có nhu cầu hỗ trợ ôn tập cấp tốc dự án sẽ tổ chức từ ngày 21/8/2011.

4-     Địa chỉ liên hệ và đăng ký dự tuyển, ôn tập

Khoa Toán Kinh tế, Phòng 403- 404, Nhà số 7, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Hà Nội.

gặp chị Lan số điện thoại: 0436283007; 0912319386 (trong giờ hành chính)

 
 
                                                                         TM Ban điều hành dự án
 
                                                                               Thường trực dự án
Trưởng khoa Toán kinh tế
 
 
TS. NGÔ VĂN THỨ

 

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
 
DỰ ÁN NEU – LYON1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
Đào tạo liên thông Cử nhân – Thạc sĩ,
Chuyên ngành Định phí Bảo hiểm và Tài chính, năm 2011

 
 
 
 

–   Họ tên:………………………………………………………………. Giới: (Nam, Nữ)

–   Ngày tháng năm sinh: ………………… Số CMND: …………………

–   Tình trạng hiện tại:

a- Đã TN Đại học              b- Đã TN SĐH             c- Đang học đại học

Hoàn thành chương trình năm thứ ………(dành cho c)

                                    Ngành:……………………………………………

Trường: …………………………………………

 

Hà nội, ngày …. tháng …. năm 2011

Người đăng ký

(Ghi rõ họ tên và ký tên)