K1 – Actuary ISFA

Danh sách sinh viên Actuary – ISFA khóa 1 

Tuyển sinh: tháng 9 năm 2007

Kết thúc thời gian học tại Việt Nam: tháng 6 năm 2009

Kết thúc thời gian học tại Cộng hòa Pháp: tháng 12 năm 2010

Khóa 1 có 9 học viên, kết thúc thời gian học tại Việt Nam, kết quả học tập:

 

TT Họ tên Tốt nghiệp loại
1 Ngô Minh Thanh Giỏi
2 Phạm Thị Hồng Thắm Giỏi
3 Trang Thu Hương Giỏi
4 Lê Văn Đạt Giỏi
5 Phạm Đỗ Quyên Khá
6 Khúc Hoàng Tuyết Hương Khá
7 Nguyễn Xuân Huy Khá
8 Đinh Xuân Hải Khá
9 Nguyễn Đoàn Tùng Khá