K3 – Actuary ISFA

Danh sách lớp ISFA khóa 3 tiếp tục học tại Pháp

TT Họ tên
Email
Du học
1 Vũ Tuấn Anh
vutuananh91@gmail.com
Pháp
2 Hà Thị Phương Anh
anh.mfc.neu@gmail.com
Pháp
3 Hà Thúc Đạt
dat_hathuc@yahoo.com
Pháp
4 Nguyễn Đăng Điệp
nguyendangdiep91@gmail.com
Pháp
5 Hoàng Anh Giang
hoanggiangtkt@gmail.com
Pháp
6 Đỗ Ngọc Hà
hado0601@gmail.com
Pháp
7 Ngô Đức Hoàng Lân
goldunicorn1991@yahoo.com
Pháp
8 Nguyễn Minh Phương
nguyenminhphuong2212@yahoo.com
Pháp
9 Đỗ Xuân Quang
quangdx91@gmail.com
Pháp
10 Nguyễn Anh Tâm
anhtamct@gmail.com
Pháp
11 Khổng Đức Thọ
thokd15@gmail.com
Pháp
12 Nguyễn Quang Trung
quangtrungno4@gmail.com
Pháp
13 Nguyễn Duy Tùng
duytung.uct@gmail.com
Anh