K4 – Actuary ISFA

Danh sách

 

TT Họ tên Liên lạc
1 Trương Tài Anh

1992
0904 940 211

Truongtaianh211@gmail.com
2 Ngô Thị Thúy Hằng

1992
0163 830 0492

NHang.ht@gmail.com
3 Nguyễn Thị Mai Hương

1993
0166 589 6577

Huongnguyen.vp.neu@gmail.com
4 Đỗ Ngọc Linh

1992
0169 641 1528

Dongoclinh.ttc@gmail.com
5 Nguyễn Thị Nga

1992
0982 957 083

Ngattcb52@gmail.com
6 Phùng Thị Thương Phương

1991
0165 629 8066

Thuongphuongneu@gmail.com
7 Trần Hoàng Sơn

1991
0166 380 5951

Sontran.hus@gmail.com
8 Trần Thị Thanh Tần

1992
0945 855 565

Terexatran1311@gmail.com

./.