K5 – Actuary ISFA

Danh sách sinh viên ISFA khóa 

 

TT Thông tin Thông tin Ghi chú
1 Nguyễn Thị Hà Anh

20/11/1995
+84166 578 5960

haanh.lyly2111@gmail.com
 
2 Trần Việt Anh

17/06/1996
+84989 808 777

vietanh1761996@gmail.com
 
3 Nguyễn Hoàng Dũng 

20/02/1993
+84123 699 2888

dunglsvn@gmail.com
 
4 Nguyễn Hoàng Dũng

 28/10/1994
+84932 373 232

hoangdung.nguyen2810@gmail.com
LT
5 Nguyễn Tuấn Đạt

29/08/1993
+84166 755 6801

nguyentuandat93@gmail.com
 
6 Trần Tuấn Đạt

13/12/1994
+84128 710 7426

ttdat1312@gmail.com
 
7 Phạm Thị Xuân Hương

8/9/1996
+84978 233 726

phamxuanhuong.98@gmail.com
 
8 Nguyễn Khánh Linh

11/11/1993
+84166 620 3805

linhnk011@gmail.com
 
9 Phạm Minh Tú

26/09/1993
+84978 098 993

phamminhtux4@gmail.com
 
10 Chu Đức Thắng

28/07/1992
+84936 308 647

chuduckhoi92@gmail.com
 
11 Đào Thùy Trang

4/12/1994
+84166 436 5367

dao.trang41@gmail.com
 
12 Vũ Thị Thùy Trang

24/10/1994
+84166 509 4183

tranglangthang94@gmail.com
 
13 Đinh Kiên Trung

2/12/1995
+84966 094 925

kientrung9511@gmail.com
 
14 Trần Hoàng Sơn

26/04/1991
+84167 830 3801

son.boclass@gmail.com
 
15 Soares Kilian

23/10/1995
+84168 540 7328

kilian.soares@laposte.net
 
16 Fagot Jérémy

7/11/1995
+84165 907 0860

jeremy.fagot@outlook.fr