K56 – Toán kinh tế

Danh sách sinh viên Toán kinh tế – K56

STT Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Ghi chú
1 11140387 Nguyễn Việt  Anh 01/10/1996
2 11146030 Đinh Văn Bình 20/10/1996
3 11145210 Nông Thanh  Cầm 30/06/1995
4 11146033 Phùng Thế Cảnh 28/10/1996
5 11140522 Vũ Thị Quế  Chi 20/08/1996
6 11140675 Hoàng Thị Bích  Đào 07/03/1996
7 11146051 Hà Thị Hạnh Dung 16/12/1996
8 11140831 Nguyễn Việt  Dũng 08/12/1996
9 11141018 Hoàng Ngọc Tống  Giang 01/06/1996
10 11141111 Đặng Thị Thu  Hà 19/10/1996
11 11141072 Nguyễn Phương  Hà 25/01/1996
12 11141058 Nguyễn Thị Ngọc  Hà 14/11/1996
13 11141432 Nguyễn Thu  Hiền 19/09/1996
14 11141429 Đỗ Thu  Hiền 17/12/1996
15 11141410 Nguyễn Thị  Hiền 08/12/1996
16 11141572 Nguyễn Thị  Hoài 07/07/1996
17 11142053 Ngô Thị  Hường 09/09/1996
18 11141894 Bùi Thị Thu  Huyền 29/06/1996
19 11142521 Nguyễn Bích  Liên 06/05/1996
20 11142458 Nguyễn Thuỳ  Linh 11/08/1996
21 11142261 Nguyễn Lê Diệu  Linh 01/10/1996
22 11145287 Trần Thị   Linh 05/08/1995
23 11142638 Nguyễn Công  Luân 03/05/1996
24 11142680 Lương Tố  Ly 17/03/1995
25 11142770 Dương Thị Tuyết  Mai 02/10/1996
26 11142757 Ngô Thị  Mai 18/12/1996
27 11142740 Lê Quỳnh  Mai 07/02/1996
28 11142708 Ngô Ngọc  Mai 22/05/1996
29 11142981 Quang Thị Thanh  Nga 05/05/1996
30 11146155 Hoàng Tiến Ngọc 16/07/1996
31 11143217 Đặng Anh  Nguyên 03/12/1996
32 11143231 Nguyễn Thị  Nhan 05/09/1996
33 11143248 Mai Thị  Nhất 27/02/1996
34 11143279 Đào Thị  Như 07/12/1995
35 11143591 Trần Thị Thu  Phương 04/07/1996
36 11143498 Giáp Thị Mai  Phương 10/07/1996
37 11146172 Đào Phúc Quân 07/11/1996
38 11143760 Đoàn Thuý  Quỳnh 28/05/1996
39 11143795 Nguyễn Điền  Sơn 30/06/1996
40 11143808 Đỗ Ngọc  Sơn 18/03/1996
41 11146190 Nguyễn Thị Hồng Sương 19/11/1996
42 11146198 Công Phương Thành 23/01/1996
43 11144007 Nguyễn Thanh  Thảo 11/04/1996
44 11144165 Nguyễn Thị  Thu 28/04/1996
45 11144149 Hoàng Thị Kim  Thu 26/03/1996
46 11144601 Nguyễn Thu  Trang 10/04/1996
47 11144480 Nguyễn Thị Kim  Trang 16/12/1996
48 11144442 Bùi Thị Huyền  Trang 27/11/1996
49 11146238 Đỗ Hữu Tùng 22/07/1996
50 11144853 Nguyễn Hữu  Tùng 20/10/1996
51 11144947 Trần Thị Tố  Uyên 01/04/1996
52 11146250 Trần Đình Việt 06/12/1996
53 11146248 Nguyễn Hữu Việt 17/10/1996
54 11146255 Nguyễn Thị Hải Yến 16/02/1996
55 11145132 Trần Thị  Yến 01/01/1996
56 11145118 Hoàng Thị  Yến 25/04/1996