Kết quả họp BM Toán kinh tế (30/1/2015)

Cuộc họp trao đổi một số nội dung:

1. Về học phần Kinh tế lượng

– Thống nhất thời gian kiểm tra Kinh tế lượng: Chủ nhật tuần học thứ 12 (12/4)

+ Phương thức sinh viên tự học là chính, giảng viên giới thiệu phần mềm và làm mẫu trên lớp.

– Trao đổi những nội dung trong học phần Kinh tế lượng: các thầy cô giúp sinh viên phân biệt kĩ hơn mối quan hệ vi mô / vĩ mô, số liệu chéo / chuỗi thời gian, các biến liên quan trong mối quan hệ kinh tế.

– Hướng đến việc nắm được môn học, không đánh giá nhiều điểm về các yêu cầu hiểu sâu.

– Dần hướng đến giới thiệu các biến định danh, thứ bậc,… từ ngay môn Xác suất thống kê.

2. Mức hỗ trợ các thầy cô làm đề KTL, XSTK phi chính quy:

– Các thầy cô ra đề là nghĩa vụ.

– Cô Phương, thầy Hưng: trích 10% thuế + 20% hỗ trợ = 30%.

3. Nhập quỹ bộ môn các khoản, trừ một khoản chi văn phòng phẩm.

4. Định hướng sử dụng website hiệu quả

– Giới thiệu chức năng website mới, giao diện mới, khu vực thông tin nội bộ

– Hướng tới việc viết bài giảng trực tuyến

– Chú trọng working paper trong học kỳ tới: Mỗi bộ môn tối thiểu 2 bài, hạn ngày 15/3.

5. Thầy Tuấn đề xuất học phần Lý thuyết Mô hình toán kinh tế

– Sử dụng giáo trình mới, đề cương mới

– LTMHTKT 1: Chương 1 đến 4

– LTMHTKT 2: Chương 5 đến 8

Kết thúc lúc 17h00.

Bùi Dương Hải

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.