Kết thúc lớp đào tạo ngắn hạn Module 3

Sau ba tuần học, lớp đào tạo ngắn hạn Module 3 về Kinh tế lượng phân tích chuỗi thời gian đã hoàn thành và nhận chứng chỉ.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.