Khóa học Kĩ năng mềm cho sinh viên Actuary K61

Vào hai ngày 29 và 30 tháng 8 năm 2022, Khoa Toán Kinh tế tổ chức lớp học Kỹ năng mềm cho sinh viên của khoa.

Đối tượng: Sinh viên lớp Actuary K61.

Mục đích: Trang bị kĩ năng mềm cho sinh viên, chuẩn bị cho tốt nghiệp và tham gia thị trường lao động.

Các nội dung chính:

 • Các nội dung liên quan đến giao tiếp: (Khái luận, vai trò, kỹ năng nghe, kỹ năng
  hỏi, nguyên tắc giao tiếp,…)
 • Các nội dung liên quan đến thuyết trình: Khái luận, vai trò, các kỹ năng ngôn ngữ
  và phi ngôn ngữ, cấu trúc bài thuyết trình,
 • Các nội dung liên quan đến làm viêc nhóm hiệu quả, vai trò và các kỹ năng tổ chức
  làm việc nhóm
 • Các hoạt động teamwork…. Trải nghiệm trò chơi rút ra bài học.

Phương pháp:

 • Sự kết hợp các phương pháp Presentation By Storytelling, Harkness, Sketnote,…
 • Lấy HS_SV làm trung tâm, học qua tương tác và trải nghiệm
 • Thảo luận nhóm, phản biện nhóm, học qua trải nghiệm thuyết trình

 

Một số hình ảnh