Khung chương trình Actuary – Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro – NEU

Khung chương trình Định phí bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Học bằng Tiếng Anh)

Học bằng Tiếng Anh

Tổng số tín chỉ: 130

Hệ thống các học phần theo nhóm kiến thức

Semester I II III IV V VI VII
OBLIGATORY ♦Fundamental laws ♦Maxism I ♦Maxism II ♦HCM Ideology ♦Communist
FOREIGN LANGUAGE ♦English (18) ♦English (15)
MATHEMATICS

 

♦Algebra

♦Calculus 1

♦Calculus 2
INFORMATICS ♦Basic informatics for actuary ♦Simulation & programming advanced ♦Data sciences in Econ & Bus.
APPLIED MATH

 

Probability ♦Mathematical Statistics ♦Econometrics 1

♦Optimization

 

♦Econometrics 2

♦Stochastic process

♦Multivariate statistics
ECONOMICS ♦Micro-econ 1
♦Macro-econ 1
♦Monetary theory
♦Insurance economics
♦Business law

Corporate finance

♦Insurance law
♦Basic principles
of accounting
♦Business management
♦ Social Insurance
RISK MANAGEMENT ♦Corporate value and ERM ♦Market risk measurement ♦Credit & liquidity risk
INVESTMENT & FINANCIAL MARKET ♦Fundamental of financial math ♦Asset pricing model 1 ♦Asset pricing model 2
LONG TERM INSURANCE ♦Actuarial mathematics 1 ♦Actuarial mathematics 2
SHORT TERM INSURANCE ♦Loss models ♦Pricing & reserving
Total Credit 23 23 20 21 21 19 13

 

Khung chương trình chi tiết (nhấn vào để xem)

STT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SỐ TC BỐ TRÍ CÁC HỌC KỲ
1 2 3 4 5 6 7
Tổng số tín chỉ 130
1. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 45
1 1 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 1
Principles of Maxism-Leninism 1″
2 2
2 2 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 2
Principles of Maxism-Leninism 2
3 3
3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Ideology
2 2
4 4 Đường lối cách mạng của ĐCSVN
Political Revolution Roadmap of the CPV
3 3
5 5 Ngoại ngữ
Foreign Language
9 6 3
6 6 Đại số
Algebra
3 3
7 7 Giải tích 1
Calculus 1
3 3
8 8 Giải tích 2
Calculus 2
3 3
9 9 Lý thuyết xác suất
Probability Theory
3 3
10 10 Pháp luật đại cương
Fundamentals of Laws
2 2
11 11 Ngôn ngữ lập trình cho ĐPBH&QTRR
Programming Language for Actuary
3 3
12 12 Kinh tế vi mô 1
Microeconomics 1
3 3
13 13 Kinh tế vĩ mô 1
Macroeconomics 1
3 3
14 14 Quản trị kinh doanh 1
Business Management 1
3 3
Giáo dục thể chất
Physical Education
4 1 1 1 1
Giáo dục quốc phòng
Military Education
8 4 4
KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 85
Kiến thức cơ sở ngành 9
15 1 Kinh tế lượng 1
Econometrics 1
3 3
16 2 Lý thuyết tài chính tiền tệ 1
Monetary and Financial Theories 1
3 3
17 3 Nguyên lý kế toán
Accounting Principles
3 3
Kiến thức ngành (phần bắt buộc) 15
18 1 Thống kê toán
Mathematical Statistics
3 3
19 2 Kinh tế lượng 2
Econometrics 2
3 3
20 3 Tối ưu hóa 1
Optimization 1
3 3
21 4 Phân tích thống kê nhiều chiều
Multivariate Statistical Analysis
3 3
22 5 Tài chính doanh nghiệp 1
Corporate Finance 1
3 3
Kiến thức ngành – Phần lựa chọn
(SV tự chọn 1 học phần trong mỗi tổ hợp)
15
23 1a Tài chính công
Public Finance
3 3
1b Nguyên lý thống kê
Principles of Statistics
1c Pháp luật Kinh doanh bảo hiểm
Laws in Insurance Business
24 2a Thiết kế điều ra
Survey Designs
3 3
2b An sinh xã hội
Social Security
2c Pháp luật kinh doanh
Business Law
25 3a Kinh tế bảo hiểm
Insurance Economics
3 3
3b Lý thuyết tài chính tiền tệ 2
Monetary and Financial Theories 2
3c Kinh tế thương mại
Trade Economics
26 4a Thương mại quốc tế
International Trade
3 3
4b Bảo hiểm xã hội
Social Insurance
4c Ngân hàng thương mại
Commercial Bank
27 5a Kinh tế đầu tư
Investment Economics
3 3
5b Quản trị rủi ro doanh nghiệp
Introduction to Enterprise Risk Management
5c Marketing căn bản
Principles of Marketing
Kiến thức chuyên ngành (phần bắt buộc) 30
28 1 Cơ sở toán tài chính
Foundation of mathematical finance
3 3
29 2 Quá trình ngẫu nhiên
Stochastic Process
3 3
30 3 MH phân tích và định giá tài sản tài chính 1
The models for analizing and evaluating the financial assets 1
3 3
31 4 MH phân tích và định giá tài sản tài chính 2
The models for analizing and evaluating the financial assets 2
3 3
32 5 Quản trị rủi ro định lượng 1
Quantitative risk management 1
3 3
33 6 Quản trị rủi ro định lượng 2
Quantitative risk management 2
3 3
34 7 Toán cho ĐPBH&QTRR 1
Actuarial Mathematics 1
3 3
35 8 Toán cho ĐPBH&QTRR 2
Actuarial Mathematics 2
3 3
36 9 Các mô hình tổn thất trong BH ngắn hạn
Losses Models
3 3
37 10 Định giá và dự phòng trong BH ngắn hạn
Pricing and Reserving in Short-term Insurance
3 3
Kiến thức chuyên ngành – phần tự chọn
(SV tự chọn 1 học phần trong mỗi tổ hợp)
6
38 1a Quản lý Bảo hiểm xã hội
Social Insurance Management
3 3
1b Phân tích dự báo
Predictive Analytics
1c Tái Bảo hiểm
Reinsurance
39 2a Thị trường chứng khoán
Stock market
3 2
2b Mô phỏng ngẫu nhiên và ứng dụng trong TC
Stochastic simulation & Application in finance
2c Khoa học dữ liệu trong kinh tế
Data science in Economics
440 Chuyên đề thực tập cho ĐPBH&QTRR
Intership Programme for Actuary
10
Tổng số tín chỉ bố trí cho các học kỳ 12 11 20 21 20 21 15

 

Kiến thức giáo dục đại cương - khoa khác giảng

Các học phần Chính trị - Triết học

Gồm các học phần:

  • Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1
  • Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2
  • Tư tưởng Hồ Chí Minh
  • Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Các học phần Thể dục - Quốc phòng

Gồm các học phần

  • Giáo dục thể chất 1, 2, 3, 4
  • Giáo dục Quốc phòng

 

Kiến thức giáo dục đại cương - Khoa Toán kinh tế giảng

 

Kiến thức Ngành - khoa khác giảng

 

Kiến thức Ngành - Khoa Toán kinh tế giảng

Thống kê toán - Mathematical Statistics

Mã học phần:

Nội dung

1 Các khái niệm cơ bản Basic concepts
2 Mô tả số liệu bằng bảng và đồ thị Tabular and Graphs
3 Thống kê mô tả Descriptive Statistics
4 Mẫu ngẫu nhiên – Quy luật phân phối mẫu Sampling – Sampling distribution
5 Ước lượng điểm cho tham số Point estimate
6 Khoảng tin cậy cho tham số Confidence interval
7 Kiểm định giả thuyết một tham số Hypothesis testing – one population
8 Kiểm định giả thuyết với hai mẫu Hypothesis testing – two populations
9 Kiểm định phi tham số Non parametric hypothesis testing

Tài liệu:

 

 

Kiến thức ngành - tự chọn

 

Kiến thức chuyên ngành - bắt buộc

 

Kiến thức chuyên ngành - tự chọn

 

Kiến tập - Chuyên đề thực tập