Hội khoa 23 năm – nhân 35 năm thành lập Trường (1991)

Hội thảo về Đào tạo và Ứng dụng Tin học – Điều khiển kinh tế trong Quản lý, cũng là Hội khoa để gặp gỡ các giảng viên, sinh viên.