Lịch trình các môn Chuyên ngành (K60 về sau)

K60 – 62

Học kỳ TKT60 TTC60 Act60
C.Liên
TKT61 Act61
C.Trang
DSEB61
C.Thảo
TKT62 Act62
C.L.Anh
DSEB62
T.Long
I
2019-20
TKToán
TUH 1
TkếNC
TKToán
TUH 1
CSTTC
VBA-IT
MathStat
Đại số
GTích 1
Algebra
Calculus1
Algebra
Calculus1
II
2019-20
KTL1
TUH 2
LTMH1
Game
KTL1
TUH2
TKNC1
Etrics 1
Optimiz.
MultiStat
MathFin
Program.
GTích 2
Xác Suất
Calculus2
Prob.
Program.
TechCal
Calculus2
I
2020-21
KTL2
TKNC1
LTMH2
ChuỗiTG
KTL2
TKNC2
ĐGiá 1
MôPhỏng
Etrics 2
Stochastic
ERM
FinAsset1
TK Toán
TUH
VBA-IT
MathStat
Prob.
Optimiz.
Program
Đại số
GTích 1
Algebra
Calculus1
Algebra
Calculus1
II
2020-21
TKNC2
SLMảng
Địnhtính
KHDL
QTRR
ĐGiá 2
TCCty
ChuỗiTG
ĐLRR
MultiStat
FinAsset2
QuanRisk1
ActMath1
Losses
KTL1
TK NCh
LTMH1
Etrics 1
Optimiz.
MathFin
Sto.Simul.
MathStat
Etics1
DataMan
DataStruc
G.Tích 2
XSuất
Calculus2
Prob.
Calculus2
Prob.

2020-21
*LTMH2
*LTTChơi
Thu
2021-22
ĐGiá 1
Đề án
PTKth
TCQtế
Đề án
KTL2
ĐGiá1
TKeNCh
Etríc 2 PrepViz
MLearning1
TKToán
TUH
MathStat
ProgramL
MathStat
Xuân
2022