Lịch trình dự kiến các học phần Chuyên ngành Toán kinh tế

LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH

Chuyên ngành Toán kinh tế

HỌC KỲ TKT53 TKT54 TKT55 TKT56  
I (2014-15) Học kỳ thứ 7 Học kỳ thứ 5 Học kỳ thứ 3 Học kỳ thứ 1  
8/2014 – 11/2014 Kinh tế lượng 3
MH Ứng dụng
Kinh tế lượng 1
LT Mô hình TKT 1
Tkê Nhiều chiều 1
LT trò chơi (S4-D
SNA-I/O
Giải tích 3
Xác suất
Đại số
Giải tích 1
 

II (2014-15)
1/2015 –
4/2015

  Kinh tế lượng 2
LT Mô hình TKT 2
Tkê nhiều chiều 2
Tối ưu hóa 2
Định giá TSTC 1
Thống kê toán
Tối ưu hóa 1
SNA-I/O
LT trò chơi
Giải tích 2
Giải tích 3
Xác suất
 
I (2015-16)
8/2015 – 11/2015
 

KTL 3: số liệu mảng
Pt chuỗi thời gian

Kinh tế lượng 1
LT Mô hình TKT 1
Tkê nhiều chiều 1
Tối ưu hóa 2
Quản trị rủi ro*
Thống kê toán
Mô hình-I/O
Tối ưu hóa 1
 
II (2015-16)
1/2016 – 4/2016
    Kinh tế lượng 2
Tkê nhiều chiều 2
LT Mô hình TKT 2
Định giá TSTC 1
Kinh tế lượng 1
Mô hình 1
Tối ưu hóa 2
LT trò chơi
 
I (2016-17)
8/2016 – 11/2016
    MH Số liệu mảng
MH Ứng dụng
Pt chuỗi thời gian
Kinh tế lượng 2
Tkê nhiều chiều 1
Mô hình 2
Quản trị rủi ro*
T.Anh C.ngành
 
II (2016-17)
1/2017 – 4/2017
      Số liệu mảng
Tkê nhiều chiều 2
Định giá TSTC 1
 
        MH Ứng dụng
Pt chuỗi thời gian
 
           
           

Học phần Quản trị Rủi ro thuộc nhóm tự chọn, Bộ môn Ngân hàng thương mại quản lý, Bộ môn TTC đảm nhận giảng dạy.

./.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.