Lịch trình dự kiến các môn chuyên ngành (K56 – K59)

KTL 2

TK NCh1

LTMH 2LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH

HỌC KỲ TKT56 TKT57 TKT58 TKT59 TKT60   TTC56 TTC57 TTC58 TTC59
II (2015-16)

1- 4/2016
KTL 1

LTMH 1

TƯH 2

Game
G.Tích 2

G.Tích 3

Xác suất
        KTL1
TK NCh 1
TƯH 2
G.Tích 2

G.Tích 3

Xác suất
   
I (2016-17)

8- 11/2016
KTL 2

TK NCh 1

LTMH 2

QTRR

T.A C.Ng
TK Toán

TƯH 1

I/O

 

Đại số
GTich1
     

KTL 2
LTMH 1
TKNCh2

ĐGiá 1
Mô phỏng

TA. Cng

TK Toán
TƯH 1

Cơ sở TTC

Đại số

GTich1
 
II (2016-17)

1- 4/2017
SL Mảng

TK NCh 2

ĐGiá 1
MHUD
KTL 1

TƯH 2
LTMH 1

Game
G.Tích 2

G.Tích 3

Xác suất
     

Đ Giá 2
MHTC C.Ty
Chuỗi TG
Đ.L Rủi ro

KTL1

TƯH 2

TK NCh 1

G.Tích 2

G.Tích 3

Xác suất
 
I (2017-18)

8 – 11/2017
ChuỗiTG KTL 2
TK NCh 1

LTMH 2T.A C.Ng
TK Toán

TƯH 1
I/O
Đại số
G.Tích 1
   

PT Kỹ Thuật
MHTC QTế

KTL 2
LTMH 1
TKNCh2

Đ.Giá 1
Mô phỏng
T.A.C.Ng

TK Toán

TƯH 1
CS TTC
 
II (2017-18)

1- 5 / 2018
  Mảng

TK NCh 2

ĐGiá 1
MHUD
KTL 1

TƯH 2
LTMH 1

Game
G.Tích 2

G.Tích 3

Xác suất
     

Đ Giá 2
TC CTy
ChTG
ĐL RR

KTL1

TƯH 2TK NCh 1
 
I (2018-19)

8- 11 / 2018
  ChuỗiTG

QTRR

KTL 2
TK NCh1
LTMH 2
TA.CNg
TK Toán

TƯH 1
I/O
Thiết kế
Đại số
GTích 1
   

PT KTh
TC QTế

KTL 2
LTMH 1
TKNCh2
Đ.giá 1
Mô phỏng
TA.CNg
 
II (2018-19)

1- 4 / 2019
    Mảng
TK NCh2
ĐGiá 1
MHUD
KTL 1

TƯH 2
LTMH 1

Game
GT2
GT3
X.Suất
      Đ Giá 2

TC C.Ty

Chuỗi TG

ĐL RR
 
I (2019-20)

8- 11 / 2019
    Ch.TG

QTRR

KTL 2
TK NCh1
LTMH 2
TK Toán
TUH 1
I/O
Thiết kế
      PT KTht

TC QTế
 
        Mảng
TK NCh2
Ch TG
Định tính
KH DL
QTRR
KTL 1
TUH 2
LTMH 1
Game
         
        ĐGiá 1
Đề án
KTL 2
TK NC1
LTMH 2
         
          Mảng
TK NC2
ChTG
Đ.Tính
KHDL
QTRR
         
          ĐGiá 1
Đề án
         
                     
                     

 

./.