Lịch trình dự kiến các môn chuyên ngành (K57 – K60)

KTL 2
TK NCh1
LTMH 2LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH

HỌC KỲ TKT57 TKT58 TKT59 TKT60 TTC57 TTC58 TTC59 TTC60
II (2016-17)
1- 4/2017
KTL 1
TƯH 2
LTMH 1
Game
G.Tích 2
G.Tích 3
Xác suất
KTL1
TƯH 2

TK NCh 1

G.Tích 2
G.Tích 3
Xác suất
I (2017-18)
8 – 11/2017
KTL 2
TK NCh 1
LTMH 2

T.A C.Ng
TK Toán
TƯH 1
I/O
Đại số
G.Tích 1

KTL 2
LTMH 1
TKNCh2

Đ.Giá 1
Mô phỏng
T.A.C.Ng

TK Toán
TƯH 1
CS TTC
II (2017-18)
1- 5 / 2018
Mảng
TK NCh 2
ĐGiá 1
MHUD
KTL 1
TƯH 2
LTMH 1
Game
G.Tích 2
G.Tích 3
Xác suất

Đ Giá 2
TC CTy
ChTG
ĐL RR

KTL1
TƯH 2

TK NCh 1
G.Tích 2
G.Tích 3
Xác suất
I (2018-19)
8- 11 / 2018
ChuỗiTG

QTRR

KTL 2
TK NCh1
LTMH 2
TA.CNg
TK Toán
TƯH 1
I/O
Th.kế NC
Đại số
GTích 1

PT KTh
TC QTế

KTL 2
LTMH 1
TKNCh2
Đ.giá 1
Mô phỏng
TA.CNg
TK Toán
TƯH 1
CS TTC
II (2018-19)
1- 4 / 2019
SL Mảng
TK NCh2
ĐGiá 1
MHUD
KTL 1
TƯH 2
LTMH 1
Game
GT2
GT3
X.Suất
Đ Giá 2
TC C.Ty
Chuỗi TG
ĐL RR
KTL1
TƯH 2
TK NCh 1
I (2019-20)
9 – 11 / 2019
Ch.TG

QTRR

KTL 2
TK NCh1
LTMH 2
Ch TG
TK Toán
TUH 1
I/O
Th.kế NC
PT KTht
TC QTế
KTL 2
LTMH 1
TKNCh2
Đ.giá 1
Mô phỏng
TK Toán
TƯH1
CSTTC
II (2019-2020)

 

SL Mảng
TK NCh2
Định tính
KH DL
QTRR
KTL 1
TUH 2
LTMH 1
Game
Đ Giá 2
TC C.Ty
Chuỗi TG
ĐL RR
KTL1
TƯH2
TKNCh1
ĐGiá 1
Đề án
KTL 2
TK NC1
LTMH 2
PT KTht
TC QTế
Mảng
TK NC2
ChTG
Đ.Tính
KHDL
QTRR
ĐGiá 1
Đề án

K60 – 62

Học kỳ TKT60 TTC60 Act60 TKT61 Act61 DSEB61 TKT62 Act62 DSEB62
I (2019-20) TKToán
TUH 1
TkếNC
TKToán
TUH 1
CSTTC
VBA-IT
MathStat
Đại số
GTích 1
Algebra
Cal. 1
Algebra
Cal. 1
II (2019-20) KTL1
TUH 2
LTMH1
Game
KTL1
TUH2
TKNC1
Etrics 1
Optimiz.
MultiStat
GTích 2
Xác Suất
Cal. 2
Prob.
Cal 2
Prob.
I (2020-21) KTL2
TKNC1
LTMH2
ChuỗiTG
KTL2
TKNC2
ĐGiá 1
MôPhỏng
Etrics 2 TK Toán
TUH
VBA-IT
MathStat
II (2020-21) TKNC2
SLMảng
Địnhtính
KHDL
QTRR
ĐGiá 2
TCCty
ChuỗiTG
ĐLRR
KTL1
TK NCh
Etrics 1
Optimiz.
MultiStat
I (2021-22) ĐGiá 1
Đề án
PTKth
TCQtế
Đề án
Etríc 2
II (2021-22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

./.